Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 09 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de bedragen van de syndicale premies voor de arbeiders van de glasindust

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206752
pub.
09/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206752

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de bedragen van de syndicale premies voor de arbeiders van de glasindustrie in 2017 en 2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het glasbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de bedragen van de syndicale premies voor de arbeiders van de glasindustrie in 2017 en 2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het glasbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017 Bedragen van de syndicale premies voor de arbeiders van de glasindustrie in 2017 en 2018 (Overeenkomst geregistreerd op 18 september 2017 onder het nummer 141316/CO/115) TITEL I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf.

Onder "arbeiders" verstaat men : zowel arbeiders als arbeidsters.

TITEL II. - Syndicale premies

Art. 2.Indien de sociale en fiscale plafonds van de syndicale premie opgetrokken worden, zal de syndicale premie, per actieve tewerkgestelde arbeider, en betaald door het "Sociaal Fonds der arbeiders van de glasnijverheid", vanaf het werkjaar 2017 ook opgetrokken worden, en dit tot een maximaal bedrag van 145 EUR. In afwezigheid van de optrekking van de plafonds bepaald in alinea 1, zal de syndicale premie 135 EUR bedragen voor het boekjaar 2017 (betaling in 2018) en 135 EUR voor het boekjaar 2018 (betaling in 2019).

Art. 3.Het totaal jaarlijks bedrag van het sociaal voordeel wordt toegekend aan de rechthebbenden die, op 31 december van het sociaal dienstjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december, terzelfder tijd en dit gedurende ten minste twaalf maanden : - leden zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal vlak zijn gebonden; - krachtens een arbeidsovereenkomst voor arbeiders zijn gebonden aan een in artikel 1 bedoelde onderneming; - en voor dewelke de betaling niet opgeschort of afgeschaft werd overeenkomstig de procedure voorzien door artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1987 over de waarborg van sociale vrede en bekrachtigd door het koninklijk besluit van 22 september 1987 (Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1987).

Art. 4.Aan de rechthebbenden die, tijdens het sociaal dienstjaar, gedurende minder dan twaalf maanden voldoen aan de in artikel 3 vermelde voorwaarden, wordt het sociaal voordeel verleend op basis van één twaalfde van het totaal jaarlijks bedrag, voor iedere maand of breuk van een maand tijdens dewelke zij voldoen aan de bedoelde voorwaarden.

Onder dezelfde voorwaarden genieten de tijdens het sociaal dienstjaar gepensioneerde rechthebbenden, alsmede de echtgenoot of echtgenote van een tijdens het sociaal dienstjaar overleden rechthebbende, het sociaal voordeel.

Art. 5.Voor de berekening van het sociaal voordeel bedoeld in artikelen 3 en 4 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, wordt elke begonnen maand gelijkgesteld met een volledige maand.

Maar een dubbele gelijkstelling voor eenzelfde maand kan echter niet erkend worden. Ingeval twee werkgevers bij dezelfde maand betrokken zijn, telt de eerste activiteitsweek van de maand als referentieweek om te bepalen welke werkgever het sociaal voordeel bedoeld in artikelen 3 en 4 verschuldigd is.

Art. 6.Voor de bepaling van de het sociaal voordeel bedoeld in artikelen 3 en 4 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, worden met gewerkte dagen gelijkgesteld, de werkonderbrekingsdagen gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van het vakantiegeld.

Art. 7.De periode die gedekt wordt door de ontslagcompensatievergoeding voor de ontslagen arbeiders in het kader van SWT wordt gelijkgesteld voor de toekenning van de syndicale premie voor arbeiders in SWT, op voorwaarde dat een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst de toekenning van een syndicale premie voorziet voor de rechthebbenden SWT. TITEL III. - Gunstigere maatregelen

Art. 8.De gunstigere maatregelen van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op een lager niveau zullen door in het Paritair Comité voor het glasbedrijf vertegenwoordigde organisaties medegedeeld worden aan het secretariaat van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid", Hoogstraat 26-28 te 1000 Brussel.

TITEL IV. - Geldigheid

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2017 en loopt ten einde op 31 december 2018.

Zij werd gesloten overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van sociale voordelen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 januari 2002 (Belgisch Staatsblad van 11 april 2002).

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en een aanvraag tot algemene verbindend verklaring bij koninklijk besluit zal worden gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^