Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 08 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het onthaal in de o

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206756
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206756

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het onthaal in de onderneming (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het onthaal in de onderneming.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017 Onthaal in de onderneming (Overeenkomst geregistreerd op 18 september 2017 onder het nummer 141299/CO/322.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1975, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het onthaal en de aanpassing van de werknemers in de onderneming, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 september 1975, is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Onthaal van de werknemers

Art. 2.De onthaalperiode begint op het ogenblik van de in dienst neming en zal gedurende 3 maanden doorlopen, te rekenen van de dag waarop de werknemer in dienst is getreden.

Art. 3.Het onthaal komt tot stand via vier verplichtte etappes : elke onderneming vult deze inhoudelijk in, rekening houdend met de grootte, structuur en met de aan elke onderneming eigen kenmerken, maar steeds rekening houdend met de elementen opgenomen in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Elke etappe van het onthaal zoals beschreven in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt ingevuld in een afgebakend moment tijdens de arbeidstijd van de werknemer waar de nodige tijd voor wordt uitgetrokken.

De ondernemingsraden of, bij ontstentenis, de syndicale delegatie en werkgever volgen de invulling, de evolutie, de toepassing en de afronding van elk van de vier verplichte etappes op.

Art. 4.Eerste etappe : Wettelijk onthaal - termijn : bij de ondertekening van de arbeidsovereenkomst Gedurende de eerste etappe ontvangen werknemers de inlichtingen over : - de regels die van toepassing zijn inzake arbeid, bezoldiging, met name de berekeningswijze van het loon, de vergoedingen en de inhoudingen, de arbeidsduur, het uurrooster en de wettelijke en collectieve arbeidsovereenkomst-normen die deze materies regelen; - de benaming van het paritair comité, het bestaan van de ondernemingsraad, het comité voor veiligheid, gezondheid op het werk en de syndicale afvaardiging, en de namen en contactgegevens van de vertegenwoordigers in deze organen; - de maatregelen betreffende de arbeidsveiligheid en -gezondheid, evenals de maatregelen welke werden genomen tot het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten; - de werkorganisatie in de onderneming : informatie over de algemene structuur van de onderneming; - het stelsel van de dienstencheques. Deze informatie behelst de algemene informatie/regelgeving betreffende het stelsel, onder andere de toegelaten taken. Daarnaast dient ook voldoende aandacht te worden besteed aan de werking met en de verwerking van de dienstencheques in de onderneming : de ontvangst van de dienstencheques bij de klanten en het afleveren van de dienstencheques aan de werkgever.

Deze inlichtingen worden eveneens schriftelijk verstrekt aan de werknemer.

Conform artikel 5 van de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de arbeidsreglementen type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/10/2014 numac 2014000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke bibliotheek van België. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot instelling van de arbeidsreglementen, ontvangen de werknemers bij hun aanwerving ook een afschrift van het arbeidsreglement van de onderneming. De in dat reglement reeds vermelde gegevens dienen niet meer voor te komen in de schriftelijke inlichtingen opgenomen hierboven in artikel 4, lid 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Tweede etappe : Onthaal in de functie - termijn : 1ste week - Procedure, levering en onderhoud van arbeidskledij/beschermingsmiddelen aan de werknemer; - Informatie verstrekken over de klanten en de arbeidsplaatsen; - Omschrijving van de taken per klant; - In functie van de afgesproken taken bij de klant(en) en conform de risicoanalyse van het bedrijf, wordt medische opvolging georganiseerd of aangeboden aan de werknemer.

Opmerking : de tweede etappe kan worden georganiseerd op hetzelfde ogenblik als de eerste etappen, namelijk bij indiensttreding.

Derde etappe : Mini-opleiding nieuwe werknemers - termijn : in de eerste 3 maanden na indienstneming In samenwerking met het "Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques" zal deze 3de etappe verder worden uitgewerkt zodat dit vóór 1 januari 2013 van toepassing kan gaan. Deze uitwerking behelst zowel de inhoudelijke invulling van de opleiding, de duurtijd van de opleiding, de creatie van opleidingsaanbod.

De uitwerking van deze derde etappe zal gebeuren via een nog af te sluiten collectieve arbeidsovereenkomst in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Vierde etappe : Syndicaal onthaal - termijn : ten laatste binnen de 3 maanden na de indienstneming van de werknemer of, indien vroeger, bij het afsluiten van het contract van onbepaalde duur met de werknemer Het syndicaal onthaal zijn de initiatieven die de syndicale delegatie neemt om nieuwe werknemers te laten kennismaken met de syndicale werking en hen te wijzen op onder andere hun sociale rechten en plichten. Een fysieke ontmoeting maakt deel uit van het syndicaal onthaal.

Het syndicaal onthaal wordt verzorgd door de syndicale delegatie.

De organisatie en planning van het syndicaal onthaal in de onderneming gebeurt in overleg tussen de werkgever en de syndicale delegatie.

De werkgever faciliteert de uitnodiging van de nieuwe werknemers op de afgesproken momenten van het syndicaal onthaal.

Begeleiding door een ervaren werknemer

Art. 5.Artikel 16bis van het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 07/05/1998 numac 1998016094 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een premie voor de sanering van de productie van appelen en peren voor het verkoopseizoen 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 01/04/1998 numac 1998016091 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1996 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 19/05/1998 numac 1998002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 24/06/1998 numac 1998022264 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van sommige graden waarvan de personeelsleden van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998016096 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot verlening van een afwijking van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998009249 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 428bis tot 428decies van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stel sluiten betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk voorziet dat de werkgever de gepaste maatregelen dient te nemen voor het aanduiden van een ervaren werknemer om de nieuwe werknemer te begeleiden. De werkgever kan eventueel zelf die begeleiding op zich nemen.

De uitvoering van dit artikel in de onderneming gebeurt in overleg tussen de werkgever en de syndicale delegatie.

Duur

Art. 6.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst gaat in op 1 september 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur. Ze vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2012 betreffende het onthaal in de onderneming (registratienummer 113220/CO/322.01).

Zij wordt eventueel opgezegd door één der partijen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Opzegging geschiedt bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^