Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 30 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de overdracht van middelen voor de verhogin

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017207021
pub.
30/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017207021

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de overdracht van middelen voor de verhoging van de bijzondere compensatietoeslag (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de overdracht van middelen voor de verhoging van de bijzondere compensatietoeslag.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2017 Overdracht van middelen voor de verhoging van de bijzondere compensatietoeslag (Overeenkomst geregistreerd op 13 oktober 2017 onder het nummer 141966/CO/111) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren. HOOFDSTUK II. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 2.In uitvoering van de bepalingen van de artikelen 3, § 1, 4° en 26ter van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid", met registratienummer 140531/CO/111, wordt : § 1. Met het oog op de financiering van de verhoging van de bijzondere compensatietoeslag, een tweejaarlijkse en recurrente bijdrage van 0,04 pct. van de brutoloonmassa, startend op 1 juli 2017, uit de algemene middelen van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" overgemaakt aan de representatieve vakbonden. § 2. Met dezelfde doelstelling als vermeld in de vorige paragraaf, op dezelfde datum, éénmalig, uit de algemene middelen van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid", een bedrag van 2.500.000 EUR overgemaakt aan de representatieve vakbonden.

Deze bedragen worden onderling verdeeld volgens de gebruikelijke verdeelsleutel. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018, met uitzondering van artikel 2, § 1 dat geldt voor onbepaalde duur. Deze bepaling kan opgezegd worden mits een aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité, waarvoor een opzegtermijn van 6 maanden geldt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^