Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 17 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het deeltijds werk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017207029
pub.
17/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017207029

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het deeltijds werk (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het deeltijds werk.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 Deeltijds werk (Overeenkomst geregistreerd op 13 oktober 2017 onder het nummer 141986/CO/202) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Deeltijds werk 1. Minimale wekelijkse arbeidsduur en afwijkingen Art.2. De minimale arbeidsduur van de deeltijdse werknemers wordt vastgesteld op 20 uur per week indien hun prestaties over meerdere dagen gespreid worden.

Art. 3.In afwijking op de hiervoor vastgestelde minimale wekelijkse arbeidsduur en in afwijking op de minimale wekelijkse arbeidsduur, voorzien in artikel 11bis van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, blijft het mogelijk arbeidsovereenkomsten voor één dag per week aan te gaan.

Art. 4.De mogelijkheden om in afwijking van artikel 11bis van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 werknemers tewerk te stellen in een deeltijdse arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur die lager ligt dan een derde van een voltijdse betrekking, kunnen worden uitgebreid door een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van het bedrijf.

Art. 5.In geval van tijdskrediet kan de wekelijkse arbeidsduur 17,5 uur bedragen. 2. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur 2.1. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 18 maanden

Art. 6.§ 1. Vanaf 1 oktober 2005 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van 18 maanden in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 20 uur of 21 uur per week, die hiervoor een schriftelijke aanvraag doen, een individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 22 uur per week in een variabel uurrooster. 2.2. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 3 jaar in winkels met minstens 12 werknemers § 2. Vanaf 1 januari 2006 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van drie jaar in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 22 uur of 23 uur per week, die zijn tewerkgesteld in winkels of vestigingen met 12 werknemers of meer en die hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, een individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 24 uur per week onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in die hierna volgende leden. 1) In het kader van een flexibel arbeidsregime : Werknemers die gebruik maken van het recht op verhoging van hun arbeidsduur tot 24 uur, zullen tewerkgesteld worden in een arbeidsregime waarin deze arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. In dit regime gelden variabele uurroosters met een schommelingsmarge ten opzichte van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 24 uur van : - maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren naar boven toe en; - maximum twee uren naar beneden toe.

De arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van minimum 22 uur en maximum 26 uur of, met akkoord van de werknemer, maximum 28 uur.

Deze maatregelen doen geen afbreuk aan bestaande flexibiliteitsakkoorden op ondernemingsvlak. 2) Mededeling van de uurroosters : De mededeling van de uurroosters die zijn opgesteld in het kader van dit artikel, moet gebeuren zoals dit voor alle andere uurroosters in de onderneming het geval is.3) De werknemers die worden tewerkgesteld in een in deze paragraaf beschreven flexibel arbeidsregime, worden bij volledige tewerkstelling een constant maandelijks salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 24 uur.4) Geen cumul met het verhogingsrecht uit artikel 6, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst : Tussen de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst en de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, dient minstens 18 maanden verstreken te zijn. 2.3. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur na 3 jaar in winkels met minder dan 12 werknemers § 3. Vanaf 1 juni 2012 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van drie jaar in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 22 uur of 23 uur per week, die zijn tewerkgesteld in winkels of vestigingen met minder dan 12 werknemers en die hiertoe een schriftelijke aanvraag doen, een individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 24 uur per week onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in die hierna volgende leden. 1) In het kader van een flexibel arbeidsregime : Werknemers die gebruik maken van het recht op verhoging van hun arbeidsduur tot 24 uur, zullen tewerkgesteld worden in een arbeidsregime waarin deze arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. In dit regime gelden variabele uurroosters met een schommelingsmarge ten opzichte van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 24 uur van : - maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren naar boven toe en; - maximum twee uren naar beneden toe.

De arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van minimum 22 uur en maximum 26 uur of, met akkoord van de werknemer, maximum 28 uur.

Deze maatregelen doen geen afbreuk aan bestaande flexibiliteitsakkoorden op ondernemingsvlak. 2) Mededeling van de uurroosters : De mededeling van de uurroosters die zijn opgesteld in het kader van dit artikel, moet gebeuren zoals dit voor alle andere uurroosters in de onderneming het geval is.3) De werknemers die worden tewerkgesteld in een in deze paragraaf beschreven flexibel arbeidsregime, worden bij volledige tewerkstelling een constant maandelijks salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 24 uur.4) Geen cumul met het verhogingsrecht uit artikel 6, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst : Tussen de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst en de uitoefening van het recht voorzien in artikel 6, § 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, dient minstens 18 maanden verstreken te zijn.5) Binnen eenzelfde periode van 12 kalendermaanden is de werkgever niet verplicht meer dan 3 contractverhogingen per winkel toe te staan. De voorrang wordt vastgesteld op basis van de anciënniteit. 2.4. Uitzondering § 4. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de ondernemingen in moeilijkheden die daartoe op ondernemingsvlak een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten en dit zolang de onderneming in moeilijkheden is. 3. Minimale dagelijkse arbeidsduur Art.7. De minimale dagelijkse arbeidsduur van de deeltijdse bedienden, met prestaties over verschillende dagen van de week, wordt vastgesteld op drie uur.

Vanaf 1 januari 2012 hebben de werknemers met 5 jaar anciënniteit in de onderneming een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur. 4. Herziening van de arbeidsovereenkomst bij overschrijding van de arbeidstijd Art.8. In geval van overschrijding van de overeengekomen arbeidstijd, wordt de arbeidsovereenkomst herzien, rekening houdend met de gemiddelde prestaties gedurende de periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag van de betrokken bediende, met uitsluiting van de maanden juli, augustus en december, en mits het opstellen van een regeling met trappen van één uur, waarbij de overschrijding wordt afgerond naar boven toe of naar beneden toe, al naargelang de gemiddelde prestaties hoger of lager liggen dan een half uur. 5. Uurroosters Art.9. De uurroosters van de deeltijdse werknemers tewerkgesteld met een variabel uurrooster (dit is met uurroosters waarvan de wekelijke arbeidsduur kan verschillen van week tot week en de uurroosters die binnen een vaste wekelijkse arbeidsduur van dag tot dag kunnen verschillen) moeten 2 weken op voorhand vóór de derde week meegedeeld worden. Ze mogen, tijdens deze periode, slechts worden gewijzigd mits voorafgaand akkoord van de betrokkene. HOOFDSTUK III. - Bijkomende uren deeltijdse werknemers met een vaste wekelijkse arbeidsduur

Art. 10.Onverminderd de wettelijke bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 (artikel 6 en volgende) en de sectorale bepalingen inzake het recht op contractaanpassing, hebben de deeltijdse werknemers met een vaste wekelijkse arbeidsduur (constante wekelijkse arbeidsduur) en variabele uurroosters de keuzemogelijkheid om de bijkomende uren ofwel onmiddellijk uitbetaald te krijgen ofwel om deze betaald te recupereren binnen een periode van 12 maanden na afloop van het kwartaal waarbinnen de bijkomende uren werden gepresteerd. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 11.De collectieve arbeids overeenkomst van 21 september 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende het deeltijds werk (129826/CO/202) wordt opgeheven op 1 oktober 2017.

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2017 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^