Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 08 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landing

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018010081
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010081

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend worden verklaard : a) de als bijlage 1 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen;b) de als bijlage 2 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage 1 Paritair Subcomité voor de betonindustrie Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017 Stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2017 onder het nummer 140951/CO/106.02)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie (PSC 106.02).

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2.Onderwerp Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, met betrekking tot het stelsel tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015 en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het sectoraal systeem ecocheques sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie sluiten tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Art. 3.. Uitsluitingen In uitvoering van artikel 2, § 4 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, laat deze collectieve arbeidsovereenkomst de mogelijkheid om enkel leidinggevenden uit te sluiten, mits dit opgenomen wordt in een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4.Tijdskrediet of loopbaanvermindering met motief In uitvoering van artikel 4, § 4 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, kunnen de arbeiders 51 maanden tijdskrediet of loopbaanvermindering met motief zorg (artikel 4, § 1) opnemen in voltijds tijdskrediet of in halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering.

In uitvoering van artikel 4, § 4 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, kunnen de arbeiders 36 maanden tijdskrediet of loopbaanvermindering met motief opleiding (artikel 4, § 2) opnemen in voltijds tijdskrediet of in halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering.

Art. 5.Landingsbanen § 1. In uitvoering van artikel 8, § 2 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, hebben de in artikel 1 bedoelde werknemers het recht om vanaf 50 jaar hun arbeidsprestaties te verminderen tot een halftijdse betrekking indien ze cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden : - Daaraan voorafgaand actief te zijn geweest in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar; - Dit zwaar beroep komt voor op de lijst van beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat. De Minister van Werk bepaalt deze lijst, na unaniem advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Deze periode moet opgenomen worden per minimumperiode van 3 maanden. § 2. In uitvoering van artikel 8, § 3 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, hebben de in artikel 1 bedoelde werknemers het recht om vanaf de leeftijd van 50 jaar hun voltijdse arbeidsprestaties te verminderen ten belope van één dag of 2 halve dagen per week indien ze voldoen aan één van volgende voorwaarden : - Daaraan voorafgaand actief te zijn geweest in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar; - Daaraan voorafgaand een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar hebben doorlopen.

Deze periode moet opgenomen worden per minimumperiode van 6 maanden. § 3. In uitvoering van artikel 3 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, wordt de leeftijdsgrens tot 31 december 2018 op 55 jaar gebracht voor de arbeiders die in toepassing van artikel 8, § 1 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met 1/5de en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie sluiten, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het sectoraal systeem ecocheques sluiten. HOOFDSTUK II. - Organisatieregels

Art. 6.In uitvoering van artikel 6, § 1 en § 2 en artikel 9, § 1 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, hebben de arbeiders die gewoonlijk tewerkgesteld zijn in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen eveneens recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering. De sociale partners laten het aan de onderneming over om de nadere regels te bepalen voor het organiseren van het recht op loopbaanvermindering ten belope van één dag per week of een gelijkwaardige regeling.

Art. 7.In uitvoering van artikel 16, § 8 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, wordt de in artikel 16, § 1 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 bedoelde drempel verhoogd met 4 pct. voor de werknemers van 50 jaar en ouder die hun arbeidsprestaties verminderen.

In uitvoering van artikel 16, § 1 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, worden de arbeiders van 55 jaar en ouder die hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen niet meegeteld voor de drempelberekening.

Art. 8.De werkgever zal de vakbondsafvaardiging raadplegen in geval van niet-vervanging van een arbeider die gebruik maakt van één van deze stelsels van tijdskrediet, loopbaanvermindering of landingsbanen.

Art. 9.Stelsels van tijdskrediet, loopbaanvermindering of landingsbanen die reeds in werking zijn vóór het afsluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst blijven behouden, evenals gunstigere bepalingen op ondernemingsniveau.

Art. 10.De arbeiders kunnen gebruik maken van de aanmoedigingspremies voor zorgkrediet, opleidingskrediet, landingsbanen, ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering, 1/5de of halftijds tijdskrediet, toegekend door de gewesten of de gemeenschappen, en van eventueel bijkomende maatregelen.

Art. 11.Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en treedt buiten werking op 31 december 2018.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015 (nr. 130462/CO/106.02, koninklijk besluit van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016202447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 september 2016) betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 2 Paritair Subcomité voor de betonindustrie Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 24 november 2017 onder het nummer 142802/CO/106.02)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie (PSC 106.02).

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2.Wijziging Artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, geregistreerd onder het nummer 140951/CO/106.02, wordt vervangen door de volgende tekst : "Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van artikel 4, lid 1 dat op 1 april 2017 in werking treedt, en treedt buiten werking op 31 december 2018.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015 (nr. 130462/CO/106.02, koninklijk besluit van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016202447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 september 2016) betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.".

Art. 3.Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en treedt buiten werking op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^