Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 08 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de teru

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018010328
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010328

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 14 maart 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de werkplaats (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 14 maart 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de werkplaats.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Collectieve arbeids overeenkomst van 14 maart 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van sluiten Terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de werkplaats (Overeenkomst geregistreerd op 25 juli 2016 onder het nummer 134120/CO/327.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die vallen onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie. § 2. Onder "werknemers" verstaat men : het mannelijke en vrouwelijke arbeiders- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Algemeen kader

Art. 2.De ondertekenende partijen zijn zich bewust van het belang van de mobiliteit. In deze context zal alles in het werk worden gesteld om gebruik te maken van andere transportmiddelen dan de privéwagen door de verplaatsingen via het openbaar vervoer en per fiets te bevorderen. HOOFDSTUK III. - Bijdrage in de vervoerskosten

Art. 3.Wanneer men gebruik maakt van het openbaar vervoer van de MIVB, De Lijn of TEC, dragen de werkgevers bij aan de vervoerskosten die daadwerkelijk zijn betaald door de werknemer voor 80 pct. van de abonnementsprijs. Behalve in bijzondere gevallen is het aangeraden de voorkeur te geven aan jaarabonnementen.

Art. 4.§ 1. Wanneer men gebruik maakt van het openbaar vervoer van de NMBS, betalen de werkgevers 80 pct. van de treinkaart in 2de klasse. § 2. Vanaf 1 juli 2016 moeten de werkgevers een derdebetalersovereenkomst sluiten met de NMBS en dit binnen de grenzen van de reglementering die van toepassing is.

Art. 5.§ 1. Om de tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer te kunnen genieten, moet de afstand tussen de woonplaats van de werknemer en de werkplaats gelijk zijn aan of groter zijn dan 5 kilometer. De aanbevolen manier om de afstand te berekenen zal het systeem viamichelin.be, mappy.be of een ander zijn (dit wordt afgesproken met de representatieve vakbondsafvaardiging in de onderneming of - indien er geen afvaardiging is - met de vrijgestelden). § 2. Bovendien is de tussenkomst van 80 pct. door de werkgevers in de vervoerskosten met het openbaar vervoer beperkt tot de eerste 60 kilometer die de woonplaats van de werknemer scheiden van diens werkplaats. Vanaf 60 kilometer is de wettelijke tussenkomst van toepassing.

Art. 6.Wanneer men gebruik maakt van meerdere openbare vervoersnetten (MIVB, De Lijn, TEC, NMBS), wordt de financiële tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer bepaald door de som van de afstanden die de werknemer met elk openbaar vervoermiddel (afzonderlijk) heeft afgelegd.

Art. 7.§ 1. Voor de verplaatsingen die de werknemer per fiets doet, betalen de werkgevers vanaf de eerste kilometer een bedrag van 0,22 EUR per kilometer voor het aantal afgelegde kilometers die de woonplaats van de werknemer scheiden van diens werkplaats. § 2. Het bedrag van 0,22 EUR evolueert samen met het maximumbedrag dat is vrijgesteld van belastingen en dat is bepaald in artikel 38, § 1, 14° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. § 3. Het gebruik van de fiets kan worden gecombineerd met het gebruik van het openbaar vervoer. HOOFDSTUK IV. - Toepassingsmodaliteiten

Art. 8.De tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten van de werknemer wordt : - rechtstreeks betaald aan de werknemer tegen voorlegging van een aankoopbewijs van een abonnement voor de verplaatsingen via de netten van de MIVB, De Lijn en TEC; - betaald aan de NMBS in het geval van een derdebetalersovereenkomst; - rechtstreeks betaald aan de werknemer tegen voorlegging van een verklaring op erewoord over het aantal kilometers dat per fiets werd afgelegd in de afgelopen maand. Het model van deze verklaring op erewoord bevindt zich als bijlage 1 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst. Na ondertekening stelt de werkgever een exemplaar ter beschikking van de werknemer.

Art. 9.De tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten van het openbaar vervoer van de werknemer wordt pas in overweging genomen wanneer het openbaar vervoer het gewone vervoermiddel van de werknemer is.

Hiertoe moet de werkgever de werknemer een verklaring op erewoord laten invullen en ondertekenen in twee exemplaren, waarmee de werknemer verklaart dat het openbaar vervoermiddel of de openbare vervoermiddelen waarvoor hij een aanvraag tot tussenkomst indient, degelijk het middel is of de middelen zijn waarvan hij voornamelijk gebruik maakt om zich naar het werk te begeven. Het model van deze verklaring op erewoord bevindt zich als bijlage 2 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst. Na ondertekening stelt de werkgever een exemplaar ter beschikking van de werknemer.

Art. 10.De tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten van de werknemer per fiets kan gecombineerd worden met de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing met het openbaar vervoer voor hetzelfde traject. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 11.De gunstigste akkoorden binnen de ondernemingen blijven van toepassing.

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2016 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Art. 13.Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair subcomité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 1 aan de collectieve arbeids overeenkomst van 14 maart 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de werkplaats Model van verklaring op erewoord betreffende de verplaatsingen per fiets Artikel 8 van de collectieve arbeids overeenkomst van 14 maart 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van sluiten betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de werkplaats van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Ik ondergetekende : Naam en voornaam van de werknemer : . . . . . heb een arbeidsovereenkomst met (naam van de onderneming) : . . . . . ik werk te (werkplaats van de werknemer) : . . . . . en geef in onderstaande tabel de kilometers aan die ik heb afgelegd in (maand en jaar) :

Dag

Heenreis

Terugreis

Dag

Heenreis

Terugreis

1

17


2

18


3

19


4

20


5

21


6

22


7

23


8

24


9

25


10

26


11

27


12

28


13

29


14

30


15

31


16


Totaal aantal km van de maand

x 0,22 EUR

= . . . . . EUR


Gemaakt te ....................... in twee exemplaren, op ../../....

Handtekening van de werknemer : Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 2 aan de collectieve arbeids overeenkomst van 14 maart 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de werkplaats Model van verklaring op erewoord betreffende het gebruikte openbaar vervoer Artikel 9 van de collectieve arbeids overeenkomst van 14 maart 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van sluiten betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de werkplaats van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Naam en voornaam : . . . . .

Adres : . . . . .

Plaats : . . . . .

Naam van de onderneming : . . . . .

Ik, ondergetekende, verklaar dat ik me regelmatig naar het werk begeef met het volgende openbaar vervoer (1) : - MIVB (over een afstand van ..... km); - De Lijn (over een afstand van .... km); - TEC (over een afstand van .... km); - NMBS (over een afstand van ... km).

Ik verbind me ertoe elke wijziging in het vervoermiddel of afstand dadelijk te melden aan bovengenoemde werkgever.

Gemaakt te ............................ in twee exemplaren, op ../../....

Handtekening van de werknemer : (1) Het gebruikte openbaar vervoer aanvinken. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^