Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 20 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030820
pub.
20/04/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030820

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen, gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 21/08/2007 numac 2007023247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 50quinquies van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007023250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 29/08/2007 numac 2007023272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekk type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekking sluiten, artikel 9, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/1993 pub. 22/11/2006 numac 2006000609 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. - Duitse vertaling sluiten tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sluiten tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, artikel 8, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 april 2014 en 2 juni 2015 en artikel 9, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 2014;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2017;

Gelet op de kandidatuur van de heer Frédéric Gilson bij aangetekende brief van 25 mei 2017;

Overwegende dat de heer Frédéric Gilson voldoet aan de wettelijke voorwaarden;

Overwegende dat de kennis van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die algemeen toepasbaar zijn op administratieve rechtscolleges als ruim voldoende kan beschouwd worden, gelet onder meer op de lange ervaring van de heer Frédéric Gilson als magistraat, alsook op zijn huidig en vorige mandaten onder meer bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;

Overwegende dat de heer Frédéric Gilson voorzitter is bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sinds 2005 en in die functie dus meer dan 12 jaar ervaring heeft; overwegende dat hij sinds 2 april 2001 benoemd werd tot substituut van de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant en hij sinds 15 maart 2007 benoemd werd tot rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant;

Overwegende dat op het gebied van opgedane ervaring in soortgelijke organen en meer specifiek op het vlak van tuchtdossiers, de heer Frédéric Gilson aantoont over vele jaren ervaring te beschikken;

Overwegende dat de heer Frédéric Gilson daarnaast nog andere verdiensten naar voren brengen; overwegende dat deze elementen de competenties van de heer Frédéric Gilson extra in de verf zetten zonder dat op basis hiervan een extra troef kan aangetoond worden voor de te begeven functie;

Gelet op het akkoord van de Minister van Justitie d.d. 1 februari 2018, betreffende de aanstelling van de heer Frédéric Gilson;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, de heer Frédéric Gilson, rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^