Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 24 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het klein verlet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200849
pub.
24/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200849

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het klein verlet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielverzorging;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het klein verlet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de textielverzorging Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017 Klein verlet (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2017 onder het nummer 142286/CO/110)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielverzorging ressorteren.

Art. 2.Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, bedienden en werknemers, aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, wordt aan de in artikel 1 bedoelde werklieden en werksters toegekend : Reden van de afwezigheid, "Duur van de afwezigheid", voor de plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot of echtgenote, of van de wettelijk samenwonende, "hetzij de dag van de plechtigheid, respectievelijk de dag van het feest; hetzij de in overleg met de werkgever bepaalde daaropvolgende of daaraan voorafgaande werkdag wanneer de plechtigheid samenvalt met een zondag, een wettelijke feestdag of een normale wekelijkse rustdag, andere dan de zondag".

Voor de deelneming van een kind aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar het feest plaats heeft, gelden dezelfde bepalingen voorzien als deze hierboven van de werknemer of van zijn echtgenoot of echtgenote, of van de wettelijk samenwonende.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1972 (koninklijk besluit van 4 mei 1973 - Belgisch Staatsblad van 20 juni 1973) en wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij heeft uitwerking vanaf 29 augustus 2017 en kan, met een opzeggingstermijn van drie maanden, per aangetekend schrijven betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de textielverzorging en aan de erin vertegenwoordigde organisaties, door één der partijen worden opgezegd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^