Koninklijk Besluit van 15 april 2108
gepubliceerd op 08 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon- en arbeids

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200484
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2108
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200484

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017 Loon- en arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 13 oktober 2017 onder het nummer 141962/CO/322.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. HOOFDSTUK II. - Arbeidsduur

Art. 4.De beperking van de wekelijkse arbeidsduur in de zin van artikel 19 van de arbeidswet van 16 maart 1971 wordt bepaald op 38 uur. HOOFDSTUK III. - Lonen

Art. 5.§ 1. In het kader van het sectoraal akkoord 2017-2018 worden de effectieve en baremieke lonen met 1,1 pct. verhoogd op 1 september 2017.

De uitkomst wordt naar de hogere eurocent afgerond wanneer de derde decimaal gelijk is aan of hoger is dan vijf en naar de lagere eurocent wanneer de decimaal lager is dan vijf. § 2. De werknemers hebben vanaf 1 september 2017 minstens recht op volgend uurloon : - minder dan 1 jaar anciënniteit : 10,82 EUR; - minstens 1 jaar anciënniteit : 11,24 EUR; - minstens 2 jaar anciënniteit : 11,38 EUR; - minstens 3 jaar anciënniteit : 11,50 EUR. § 3. De anciënniteit van de werknemers wordt berekend vanaf het begin van uitvoering van de eerste arbeidsovereenkomst voor dienstencheques met dezelfde werkgever, met inbegrip van de tewerkstelling met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur betreft voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst van onbepaalde duur, conform de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, en van de periodes tussen twee arbeidsovereenkomsten gesloten voor bepaalde en/of onbepaalde duur.

De periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst die 3 maanden overschrijden tellen niet mee voor de berekening van de anciënniteit, met uitzondering van ziekte en arbeidsongeval. § 4. Wanneer de werknemer in dienst getreden is na de 15de dag van de kalendermaand, dan treedt de loonsverhoging in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de loonanciënniteit verworven is.

Wanneer de werknemer in dienst getreden is van de 1ste tot en met de 15de dag van de kalendermaand, dan treedt de loonsverhoging in werking op de eerste dag van de maand waarin de loonanciënniteit verworven is. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan bestaande gunstigere individuele of collectieve akkoorden op ondernemingsvlak.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 september 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij vervangt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 9 november 2011 in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden, geregistreerd op de Griffie van de Administratie van Collectieve Arbeidsbetrekkingen onder het nummer 107593/CO/322.01.

Zij kan, mits een opzeggingstermijn van drie maanden wordt in acht genomen, door elk van de partijen worden opgezegd met een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018200262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het aanvullend sociaal voordeel toegekend door het "Sociaal Fonds voor type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2017206531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal georganiseerd outplacement type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2017206466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de toekenning van een aanvullende type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017206055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosh type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2017206477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en de vorming ten voordele van de risicogroepen sluiten.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^