Koninklijk Besluit van 15 augustus 2012
gepubliceerd op 23 augustus 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009320
pub.
23/08/2012
prom.
15/08/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006009571 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002107 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale o type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002106 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die een zelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op de personeelsplannen 2011 van de Federale Overheidsdienst Justitie, goedgekeurd op 7 juli 2011 (Kansspelcommissie), op 13 juli 2011 en op 27 januari 2011 (Dienst Strafrechtelijk Beleid) door de bevoegde autoriteiten;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid van de voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 44.054 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 13 juli 2012;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de centrale diensten worden de betrekkingen in elke trap van de hiërarchie die in de personeelsplannen van de Federale Overheidsdienst Justitie zijn opgenomen, verdeeld tussen het Franse en het Nederlandse taalkader volgens de verhoudingen die in de bij dit besluit gevoegde tabel zijn bepaald.

Art. 2.Wordt opgeheven : Het koninklijk besluit van 11 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006009571 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 augustus 2012.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 15 augustus 2012.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Justitie, afwezig : De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 augustus 2012 tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie Taalkader voor de centrale diensten van de FOD Justitie

Nederlands Kader Cadre néerlandais

Frans kader Cadre français

Trappen van de hiërarchie Degrés de la hiérarchie

Percentage betrekkingen Pourcentage d'emplois

Percentage betrekkingen Pourcentage d'emplois

1

50 %

50 %

2

50 %

50 %

3

51.54 %

48.46 %

4

51.54 %

48.46 %

5

51.54 %

48.46 %


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 15 augustus 2012 tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Justitie, afwezig : De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^