Koninklijk Besluit van 15 augustus 2012
gepubliceerd op 03 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van de standaard voor de verschaffing van veiligheidsinlichtingen voorafgaand aan het aandoen van een Belgische haven

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014255
pub.
03/09/2012
prom.
15/08/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de standaard voor de verschaffing van veiligheidsinlichtingen voorafgaand aan het aandoen van een Belgische haven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de maritieme beveiliging sluiten betreffende de maritieme beveiliging, artikel 8;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het voorstel van de nationale autoriteit voor maritieme beveiliging, gedaan op 15 februari 2012;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 februari 2012;

Gelet op advies 51.021/4 van de Raad van State, gegeven op 26 maart 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het voorafgaande onderzoek met betrekking tot de noodzakelijkheid van de uitvoering van een effectbeoordeling waaruit blijkt dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG.

Art. 2.De verschaffing van de veiligheidsinlichtingen voorafgaande aan het aandoen van een Belgische haven bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten gebeurt aan de hand van het formulier in bijlage.

Het formulier bedoeld in het eerste lid wordt door middel van een e-mailbericht of een faxbericht toegezonden aan de dienst belast met het gegevensbeheer van de Algemene Administratie der douane en accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 mei 2012.

Art. 4.De minister bevoegd voor de Douane en de minister bevoegd voor de Maritieme Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 15 augustus 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, S. VANACKERE De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 augustus 2012 tot goedkeuring van de standaard voor de verschaffing van veiligheidsinlichtingen voorafgaand aan het aandoen van een Belgische haven

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 15 augustus 2012 tot goedkeuring van de standaard voor de verschaffing van veiligheidsinlichtingen voorafgaand aan het aandoen van een Belgische haven.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, S. VANACKERE De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^