Koninklijk Besluit van 15 december 1998
gepubliceerd op 29 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011370
pub.
29/12/1998
prom.
15/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Artikel 17, derde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, zoals ingevoegd door artikel 56 van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro, vraagt aan de Koning om de modaliteiten vast te stellen volgens dewelke de bedragen uitgedrukt in euro eveneens in frank moeten worden aangeduid. Vanzelfsprekend is deze dubbele aanduiding slechts noodzakelijk tijdens de overgangsperiode die loopt van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001.

De wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet eist in navolging van artikel 4 van de richtlijn 87/102/EEG van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake consumentenkrediet dat de consument zowel voor als tijdens het sluiten van de kredietovereenkomst maar ook bij de uitvoering ervan nauwkeurig zou worden geïnformeerd met betrekking tot de hoegrootheid van alle ontleende en terug te betalen bedragen. De consument heeft deze informatie niet enkel nodig om te kunnen vergelijken met de voorwaarden en modaliteiten voorgesteld door andere kredietgevers maar ook om het verloop van zijn eigen financiële verplichtingen te kunnen inschatten en opvolgen.

De kredietovereenkomst is een toetredingscontract : de consument kan bv. niet onderhandelen over de voorwaarden van veranderlijkheid van de debetrentevoet bij een kredietopening of over de opzeggingsmogelijkheden in het algemeen. Vandaar het nieuwe derde lid in artikel 17 van de wet van 12 juni 1991 dat stelt dat van zodra er bedragen worden uitgedrukt in euro - tijdens de overgangsperiode - zij eveneens in Belgische frank moeten worden uitgedrukt. Het is inderdaad aangewezen dat consumenten niet van meetaf aan geconfronteerd worden met bedragen uitgedrukt in euro zonder verdere vergelijkingspunten.

Zaak is om de invoering van de euro te verzoenen met de bescherming van de consument zoals gewild door de basisrichtlijn en de wet op het consumentenkrediet. Vandaar de eis om naast de vermelding van de bedragen in euro ook de bedragen in frank aan te duiden, en dit op een leesbare, goed zichtbare en ondubbelzinnige wijze zoals voorgesteld in artikel 1 van dit besluit. Deze bedragen moeten samengaan en vergezeld zijn van een herkenningsteken. Artikel 2 beoogt hetzelfde informatieoogmerk met betrekking tot de mededeling van bedragen in geval van vervroegde terugbetaling en in geval van de mededeling van de bedragen die voorkomen op maandoverzichten bij een kredietopening.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedwaardige en zeer getrouwe dienaar.

De Minister van Economie, E. DI RUPO

15 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1992, 4 augustus 1992, 8 december 1992, 11 februari 1994, 6 juli 1994, 5 juli 1998 en 30 oktober 1998, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat de kredietgevers zo snel mogelijk op de hoogte gebracht moeten worden van de modaliteiten betreffende de verplichting tot aanduiding in frank van de bedragen uitgedrukt in euro in de reclame, het aanbod of de kredietovereenkomst, dit om de kredietgevers toe te laten tijdig de passende maatregelen te treffen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wanneer de reclame, het aanbod of de kredietovereenkomst bedragen in euro vermelden dan worden deze eveneens in frank aangeduid op een leesbare, goed zichtbare en ondubbelzinnige wijze. Deze bedragen moeten samengaan en vergezeld zijn van een herkenningsteken.

Art. 2.Wanneer de kredietovereenkomst bedragen in euro vermeldt worden de bedragen medegedeeld ter uitvoering van de overeenkomst, in toepassing van de artikelen 23 en 59 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, eveneens in frank aangeduid op een leesbare, goed zichtbare en ondubbelzinnige wijze. Deze bedragen moeten samengaan en vergezeld zijn van een herkenningsteken.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2001.

Art. 4.Onze Minister tot wiens bevoegdheden de Economische Zaken behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^