Koninklijk Besluit van 15 december 2000
gepubliceerd op 23 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werki

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022908
pub.
23/12/2000
prom.
15/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 87;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 1999 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juni 2000;

Overwegende dat het noodzakelijk is het globaal budget vastgesteld voor 2000 te herzien ten einde rekening te houden met de effecten van de evolutie van de index der consumptieprijzen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend geboden is het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, voor het dienstjaar 2000 vast te stellen teneinde de beheerders tijdig in kennis te stellen van het budget van financiële middelen waarover zij zullen kunnen beschikken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 oktober 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 20 november 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 december 1999 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 worden de bedragen "164.671.600.000 frank", "139.457.800.000 frank" en "25.213.800.000 frank" respectievelijk vervangen door de bedragen "165.697.400.000 frank", "140.369.700.000 frank" en "25.327.700.000 frank".

Art. 2.Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^