Koninklijk Besluit van 15 december 2004
gepubliceerd op 10 januari 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I of II

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009794
pub.
10/01/2005
prom.
15/12/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I of II


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid op artikel 62;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 7 november 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2002;

Gelet op de adviezen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 12 augustus 2002 en 17 juli 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 16 oktober 2003;

Gelet op het advies nr. 36.596/2 van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, van Onze Minister van Financiën, van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De exploitant van een kansspelinrichting klasse I of II of een door hem aangewezen persoon moet een toegangsregister bijhouden teneinde iedere persoon te identificeren die aanwezig is in een kansspelinrichting van klasse I of II. § 2. Het toegangsregister bestaat uit 6 rubrieken, te weten : 1° de naam;2° de voornaam;3° de geboortedatum;4° de geboorteplaats;5° het adres;6° het beroep;

Art. 2.Het toegangsregister wordt op gecomputeriseerde wijze bijgehouden of op papieren drager.

Het gebruikte computerprogramma moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de kansspelcommissie. Elke wijziging in het programma moet aan de kansspelcommissie worden gemeld. In dit geval dient de handtekening van de speler geplaatst te worden op de fotokopie van de identiteitskaart of op het stuk waaruit de identiteit blijkt. Een eenmalige handtekening volstaat dan.

De papieren drager bestaat uit een schrift, waarvan de bladen genummerd en samengebonden zijn.

Art. 3.De toegang tot het register is beperkt tot de exploitant van de kansspelinrichting klasse I of II en het door hem aangestelde personeel dat belast is met de registratie van de spelers.

De leden van de kansspelcommissie of van het secretariaat ervan, dan wel iedere persoon aangewezen door de Kansspelcommissie heeft toegang tot dit register.

Art. 4.De exploitant van een kansspelinrichting klasse I of II, of een door hem aangewezen persoon, moet de identiteit controleren van iedere persoon die de speelzalen wenst te betreden. Deze controle geschiedt aan de ingang van de speelzaal.

Daartoe vraagt hij aan de klant om zijn identiteitskaart te tonen, of een stuk waaruit de identiteit blijkt.

Voordat de speler kan worden ingeschreven in het toegangsregister, moet de exploitant van de kansspelinrichting klasse I of II, of een door hem aangewezen persoon, door middel van het systeem van informatieverwerking, bedoeld in artikel 55 van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, nagaan of de toegang tot die kansspelinrichting aan de speler niet is ontzegd, overeenkomstig de uitsluitingen bedoeld in artikel 54 van voornoemde wet.

Art. 5.De fotokopie van de identiteitskaart of van een stuk waaruit de identiteit blijkt bedoeld in artikel 4, tweede lid, van dit besluit moet gedurende ten minste tien jaar na de laatste deelneming van de speler aan een kansspel worden bewaard. De fotokopie wordt onmiddellijk gemaakt, waarna de identiteitskaart onverwijld wordt teruggeven.

Deze fotokopie wordt genomen wanneer de klant de kansspelinrichting van klasse I of II voor het eerst betreedt.

De exploitant of de door hem aangewezen persoon gaat de foto alsook datum van de geldigheid van de identiteitskaart na. Een ongeldige identiteitskaart wordt niet in aanmerking genomen.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.Onze Minister bevoegd voor Justitie, Onze Minister bevoegd voor Financiën, Onze Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, Onze Minister bevoegd voor Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^