Koninklijk Besluit van 15 december 2006
gepubliceerd op 29 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006010048
pub.
29/12/2006
prom.
15/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie, gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheid, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 6 februari 2002, 7 februari 2003 en 1 februari 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 29 mei 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 20 juni 2006;

Gelet op het protocol nr. 311 van 2 oktober 2006 van het Sectorcomité III - Justitie;

Overwegende dat het nodig is de missies en het organigram van de FOD Justitie aan te passen aan de prioritaire beleidslijnen;

Overwegende het belang om de specificiteit van de Justitiehuizen te benadrukken en hun centrale sturing te versterken;

Overwegende dat het past meer zichtbaarheid te geven aan eerstelijnsonthaal, slachtofferbegeleiding en alternatieve maatregelen;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie, wordt vervangen als volgt : « Art.2. § 1. De Federale Overheidsdienst Justitie heeft tot opdracht : 1° de voorbereiding en het beheer van wetgeving in intern en internationaal recht, de erediensten en de Rechten van de Mens;2° de ondersteuning en begeleiding van de rechterlijke organisatie, met inbegrip van het strafregister;3° de uitvoering van vrijheidsberovende straffen en maatregelen;4° het beheer van de strafinrichtingen;5° het sociaal werk in de domeinen van justitie en de informatie van de rechtsonderhorigen;6° het beheer van de justitiehuizen;7° het strafrechtelijk beleid;8° de veiligheid van de Staat;9° de criminalistiek;10° de criminologie;11° de internationale relaties verbonden aan bovengenoemde domeinen;»

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.De Veiligheid van de Staat, de Dienst Strafrechterlijk Beleid en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, die onder het rechtstreeks gezag van de beleidscel vallen, zijn voornamelijk belast respectievelijk met de opdrachten vermeld in artikel 2, § 1, 7°, 8°, 9° en 10°. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^