Koninklijk Besluit van 15 december 2006
gepubliceerd op 12 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006204158
pub.
12/01/2007
prom.
15/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités, gewijzigd inzonderheid bij de koninklijke besluiten van 3 mei 1996 en 23 oktober 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, 8, van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 mei 1996 en 23 oktober 2002, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 8. Het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf bestaat uit acht gewone en acht plaatsvervangende leden. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf.

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 17 januari 1972, Belgisch Staatsblad van 26 april 1972.

Koninklijk besluit van 3 mei 1996, Belgisch Staatsblad van 24 mei 1996.

Koninklijk besluit van 23 oktober 2002, Belgisch Staatsblad van 19 november 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^