Koninklijk Besluit van 15 december 2013
gepubliceerd op 30 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013206541
pub.
30/12/2013
prom.
15/12/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 35, § 5, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juni 2010, artikel 35, § 6, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2009 en gewijzigd bij de wet van 6 juni 2010, en artikel 35, § 7, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, de artikelen 2, 2bis, 3, 4, 6 en 6bis;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 oktober 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 november 2013;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor het jaar 2014, worden de bedragen van de opbrengst van de patronale bijdrageverminderingen bedoeld in artikel 35, § 5, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers vastgesteld als volgt : - Fonds voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap : 9.233.122,88 euro; - Fonds voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap : 32.258.158,30 euro; - Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten : 1.993.414,84 euro, verminderd met 51.541,57 euro niet recurrente middelen op 31 december 2012; - Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap : 49.538.258,90 euro; - Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap : 26.378.870,47 euro; - Fonds voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Vlaanderen : 26.669.456,85 euro; - Brusselse Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen : 2.545.797,65 euro, verminderd met 1.183,10 euro niet recurrente middelen op 31 december 2012; - Sociaal Fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen (Wallonië) : 11.059.556,12 euro; - Fonds voor de sociaal-culturele sector : 2.779.188,03 euro; - Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap : 22.215.078,68 euro; - Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de sociaal-culturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschap : 15.687.202,34 euro; - Fonds sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en diensten : 298.298.235,67 euro; - Fonds sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector : 13.213.664,09 euro; - Fonds sociale Maribel voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector : 9.340.496,96 euro; - Fonds sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers : 312.530.058,35 euro, vermeerderd met 38.720.000 euro.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 15 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^