Koninklijk Besluit van 15 december 2013
gepubliceerd op 27 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende een transfer van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2014007002
pub.
27/01/2014
prom.
15/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende een transfer van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 52;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 2.16.16;

Gelet op de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft type wet prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage type wet prom. 24/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Duitse vertaling sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland;

Gelet op de omzendbrief van 18 juni 2013 betreffende de herverdeling van kredieten tussen basisallocaties en herverdeling van de administratieve blokkeringen;

Overwegende dat het hoort dat de Krijgsmacht blijft deelnemen aan de operaties in dewelke België zich heeft ingeschreven en dat België haar bijdrage voldoet aan de financiering van bepaalde operaties geleid door de Europese Unie of door de NAVO;

Overwegende dat het voortzetten van deze deelname en dat de integrale betaling van deze bijdrage niet kan zonder een verhoging van de kredieten geopend met dit doel op het programma 16-50-5 "Inzet" van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Overwegende dat op andere programma's van de sectie 16 kredieten beschikbaar zijn;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 4 december 2013;

Op de voordracht van onze Minister van Landsverdediging en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De kredieten ingeschreven op het programma 16-50-0 "Bestaansmiddelen" van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2013 worden verminderd met 500 duizend euro in vastlegging en in vereffening. Deze vermindering wordt toegepast op de basisallocatie vermeld in de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.De kredieten ingeschreven op het programma 16-50-1 "Training" van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2013 worden verminderd met 610 duizend euro in vastlegging en met 1.110 duizend euro in vereffening. Deze vermindering wordt toegepast op de basisallocatie vermeld in de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.De kredieten ingeschreven op het programma 16-50-4 "Internationale verplichtingen" van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2013 worden verminderd met 1.890 duizend euro in vastlegging en in vereffening. Deze verminderingen worden verdeeld over de basisallocaties vermeld in de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.De vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten ingeschreven op het programma 16-50-5 "Inzet" van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2013 worden verhoogd met 3.000 duizend euro in vastlegging en met 3.500 duizend euro in vereffening. Deze verhogingen worden verdeeld over de basisallocaties vermeld in de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 5.Onze Minister van Landsverdediging en Onze Minister van Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 houdende een transfer van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij Ons besluit van 15 december 2013 houdende een transfer van kredieten naar het programma 50-5 " Inzet " van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^