Koninklijk Besluit van 15 februari 1999
gepubliceerd op 15 april 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999002037
pub.
15/04/1999
prom.
15/02/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, inzonderheid op artikel 210;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd, inzonderheid artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 december 1994;

Gelet op het protocol nr. 264 van 4 juli 1997 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 oktober 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 28 januari 1998;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 28 januari 1998;

Gelet op het protocol nr. 292 van 23 maart 1998 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 januari 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het in het belang van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt, vereist is dat onderhavig besluit zo spoedig mogelijk genomen wordt met het oog op de uitvoering van de in het voormelde protocol nr. 264 aangegane verbintenis;

Op de voordracht van Onze Minister van Voksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 december 1994, wordt vervangen door de volgende bepaling : « De retributie bedoeld in artikel 2, § 1, is ten laste van de personen die moeten onderzocht worden, met uitzondering van de personeelsleden van het Federaal administratief openbaar ambt voor wie de retributie ten laste is van het bestuur dat het betrokken personeelslid tewerkstelt.

De retributies bedoeld in artikel 2, § 2, b, c, d, en in artikel 3 zijn ten laste van de personen die moeten onderzocht worden. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 februari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^