Koninklijk Besluit van 15 februari 2009
gepubliceerd op 05 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003091
pub.
05/03/2009
prom.
15/02/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten, en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten inzonderheid op artikel 12;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Alexandre De Geest, wordt benoemd tot Regeringscommissaris bij beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten, ter vervanging van de heer Olivier Henin, aan wie een eervol ontslag wordt verleend.

Art. 2.Zijn jaarlijkse bezoldiging bedraagt 9.540 euro. Zij is onderworpen aan het mobiliteitstelsel dat van toepassing is op het personeel in de publieke sector en is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2009.

Art. 4.Onze Minister van Financiën wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^