Koninklijk Besluit van 15 februari 2012
gepubliceerd op 28 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2012021043
pub.
28/02/2012
prom.
15/02/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 FEBRUARI 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 46;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 waarbij de onder de voor het Wetenschapsbeleid bevoegde minister ressorterende wetenschappelijke instellingen van de Staat opgericht worden als staatsdiensten met afzonderlijk beheer, artikel 1, gewijzigd bij de Programmawet van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 1928 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 augustus 1960 en 8 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden behoren, punt 8 van de bijlage;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het personeelsplan van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid zoals dit op 30 maart 2009 werd goedgekeurd door de Minister van Wetenschapsbeleid en op 10 augustus 2009 door de Minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, inzonderheid op het luik betreffende het personeel van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, hierbij inbegrepen het personeel bezoldigd via de begroting "eigen middelen" van deze instelling;

Gelet op de adviezen van de vakorganisaties, gegeven overeenkomstig artikel 54, tweede lid, van de voornoemde wetten op 29 april 2011, 28 februari 2011 en 24 februari 2011 voor respectievelijk het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, de Algemene Centrale der Openbare Diensten en het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten;

Gelet op de adviezen nrs. 43.046 en 43.116 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op respectievelijk 29 april en 5 december 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen van de ambtenaren van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika worden verdeeld tussen het Nederlandse en Franse taalkader volgens de verhoudingen vermeld in de hierna volgende tabel.

Trappen van de hiërarchie Degrés de la hiérarchie

Frans kader Cadre français

Nederlands kader Cadre néerlandais

Tweetalig kader Cadre bilingue

Percentage der betrekkingen Pourcentage d'emplois

Percentage der betrekkingen Pourcentage d'emplois

Percentage der betrekkingen voor de ambtenaren van de Franse taalrol - Pourcentage d'emplois pour les fonctionnaires du rôle linguistique français

Percentage der betrekkingen voor de ambtenaren van de Nederlandse taalrol - Pourcentage d'emplois pour les fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais

1

40 %

40 %

10 %

10 %

2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

50 %

50 %


4

40 %

60 %


5

40 %

60 %


Art. 2.Het punt 8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, technische en Culturele Aangelegenheden behoren wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2012 en treedt buiten werking op 28 februari 2015.

Art. 4.Onze Minister van Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 februari 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschapsbeleid, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^