Koninklijk Besluit van 15 juli 2004
gepubliceerd op 17 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022648
pub.
17/08/2004
prom.
15/07/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid artikel 79;

Gelet op de koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 december 1987, 28 mei 1991, 1 februari 1993, 8 juni 1993, 29 maart 1994, 6 mei 1997, 26 mei 1998, 18 november 1998, 3 februari 2000, 13 juli 2001 en 19 december 2002;

Gelet op de adviezen van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling financiering, van 8 januari 2004 en 12 februari 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 maart 2004;

Gelet op het advies 37.249/3 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volkgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage 2, punt 3.2. "Medisch-technische diensten, consultaties en apotheek" van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 december 1987, 28 mei 1991, 1 februari 1993, 29 maart 1994, 26 mei 1998, 18 november 1998 en 19 december 2002, worden de kostenplaatsen « 580 à 829. Andere medisch-technische diensten » vervangen door de volgende volzin : « 580 à 649. Andere medisch-technische diensten 650. Weefselbanken (wachtrekening) De kostenplaats 650 kan enkel gebruikt worden voor de kosten voor dewelke een directe boeking onmogelijk is. Op het einde van het dienstjaar, moet deze rekening gesaldeerd en de kosten omgeslagen worden naar de betreffende kostenplaatsen door middel van de meest representatieve verdeelsleutels. 651. Femurkoppen, bot of locomotorisch stelsel 652.Huid 653. Keratinocyten 654.Beta-pancreatische cellen 655. Tympano-ossiculaire enten 656.Hoornvliezen 657. Bloedvaten en/of hartkleppen en andere kleppen 658.Amnion-membranen 659. Tanden en bovenkaakbeenderen 660.Bloed van de navelstreng 661. Bloedvormende stamcellen 662.Chondrocyten 663. Myoblasten 664.Levercellen 665 tot 679. Reserve welke nog toe te kennen blijft 680 tot 689. Andere weefselbanken 690 tot 699. Zonder bestemming 700. Nucleaire geneeskunde in vivo 701.PET scan 702 tot 709. Andere nucleaire geneeskunde in vivo 710 tot 829. Andere medisch-technische diensten. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking uitgaande van de boekhouding van het dienstjaar 2004.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^