Koninklijk Besluit van 15 juli 2004
gepubliceerd op 24 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 11 van het nationaal a

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2004202305
pub.
24/08/2004
prom.
15/07/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 16 februari 2004Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/02/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 11 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 16 februari 2004Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/02/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 11 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeids overeenkomst van 16 februari 2004Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/02/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Flexibiliteit (Overeenkomst geregistreerd op 5 april 2004 onder het nummer 70650/CO/149.04) In uitvoering van artikel 11 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder « werklieden » verstaan : de werklieden en de werksters. HOOFDSTUK II. - Draagwijdte en toepassingssfeer van de overeenkomst

Art. 2.Het huidig akkoord wordt afgesloten in toepassing van artikel 20bis, § 1, van de arbeidswet van 16 maart 1971 (Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971), gewijzigd door artikel 37 van hoofdstuk V van titel III van de wet van 26 juli 1996 (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996) tot bevordering van de werkgelegenheid en tot de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Dit impliceert dat het huidig akkoord de afwijkingen inzake arbeidstijd regelt voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren.

Art. 3.Dit akkoord is enkel van toepassing in sectoren met activiteiten : van laden en lossen van goederen en vervoer; van monteren, plaatsen, takelen en herstellen van onderstaande producten en machines; machines voor openbare werken, burgerlijke bouwkunde en goederenbehandeling; land- en tuinbouwtractoren, -machines en uitrusting voor boerderijen; rijwieltuigen; gereedschap en uitrusting voor werkplaatsen, garages en de industrie. HOOFDSTUK III. - Toepassingsmodaliteiten Afdeling 1. - Voorwaarden inzake arbeidsregime

Art. 4.§ 1. De hierna volgende afwijkingen inzake arbeidsduur zijn enkel van toepassing in het normale dagstelsel. § 2. De hierna volgende afwijkingen inzake arbeidsduur zijn niet van toepassing ingeval van ploegenarbeid. Afdeling 2. - Grenzen inzake arbeidsduur

Art. 5.Ondernemingen kunnen een glijdende werkweek instellen zoals voorzien in artikel 20bis van de arbeidswet van 16 maart 1971, volgens de hierna vermelde modaliteiten, op voorwaarde dat zij, over een periode van één jaar, de conventionele gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 1985, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 juni 1985, niet overschrijdt.

Art. 6.§ 1. Over een periode van één jaar die overeenstemt met het kalenderjaar, bedraagt het te presteren aantal arbeidsuren, 52 maal de wekelijkse arbeidsduur voorzien in het arbeidsreglement van de onderneming.

De rustdagen bepaald bij de wet van 4 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de feestdagen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1974) betreffende de feestdagen en de periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst vastgelegd bij de wet van 3 juli 1978 (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978) betreffende de arbeidsovereenkomsten, gelden als arbeidstijd voor de berekening van de arbeidsduur die over en jaar moet nageleefd worden. § 2. Het aantal uren dat gepresteerd mag worden beneden of boven het normaal dagrooster dat voorzien is in het arbeidsreglement, bedraagt macximum 2 uur per dag. Het maximum aantal te presteren uren mag evenwel nooit meer bedragen dan 9 uren per dag. § 3. Het aantal uur dat gepresteerd mag worden beneden of boven de conventioneel bepaalde weekgrens, bedraagt maximuum 5 uur per week. Afdeling 3. - Urenkrediet

Art. 7.§ 1. In uitvoering van de artikelen 25 en 26 van de arbeidswet van 16 maart 1971, genereren volgens artikel 4 gepresteerde uren een urenkrediet van maximum 48 uren per kalenderjaar. Dit urenkrediet kan per kalenderjaar op 65 uur gebracht worden mits op ondernemingsvlak een collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. § 2. Elk uur dat het urenkrediet van 48 uren of 65 uren, mits een colectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak overschrijden, wordt vergoed met de overurentoeslag. Afdeling 4. - Compensatie van het urenkrediet

Art. 8.§ 1. Het urenkrediet van 48 uren of 65 uren mits een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak (artikel 7, § 1) alsook de overschrijding ervan (artikel 7, § 2) worden binnen het jaar en uiterlijk voor 31 maart van het volgend kalenderjaar, gecompenseerd. § 2. De compensatie gebeurt in halve of in hele dagen. HOOFDSTUK IV. - Uitzondering

Art. 9.Deze overeenkomst is niet van toepassing in ondernemingen waar er bij colectieve arbeidsovereenkomst reeds afwijkingen inzake de arbeidstijd werden vastgelegd. HOOFDSTUK V. - Geldigheid

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^