Koninklijk Besluit van 15 juli 2004
gepubliceerd op 24 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbei

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202339
pub.
24/09/2004
prom.
15/07/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de dagbladondernemingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de dagbladondernemingen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de dagbladondernemingen (Overeenkomst geregistreerd op 12 december 2003 onder het nummer 69029/CO/130) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing, overeenkomstig de wet van 5 december 1968, op, enerzijds, de ondernemingen vallend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, waar dagbladen worden vervaardigd of, in het geval van ondernemingen met een afdeling handelsdrukkerij, op de afdelingen van deze ondernemingen waar dagbladen worden vervaardigd, en, anderzijds, al de werknemers en werkneemsters (verder werknemers genoemd) van deze afdelingen, waarvan de functies vermeld staan bij de opsomming en classificatie van de functies onder artikel IV van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juni 1997). HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen Koopkracht

Art. 2.Punt 1 van artikel V, A. - Weeklonen - van hoger genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 wordt vervangen door : « 1. De lonen van de werknemers worden verhoogd door een verhoging van de wekelijkse minimumlonen met 0,5 pct. op 1 januari 2004.

De volgende wekelijkse minimumlonen zijn van toepassing : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Indien er slechts één indexaanpassing zou plaatsvinden in de periode 2003-2004, wordt een voortijdige betaling gewaarborgd van 2 pct. indexatie op de tweede maandag van december 2004. Deze voortijdige indexaanpassing wordt opgeslorpt door de niet-toepassing van de volgende indexaanpassing die normaal zou zijn toegekend. In dit geval zal de vooruitgeschoven indexaanpassing, die in feite zou zijn toegekend in 2005, niet in mindering gebracht worden van de onderhandelingsmarge voor een overeenkomst 2005-2006. (Deze anticipatie heeft verder geen enkele invloed op de toepassing van artikel V, B van deze collectieve arbeidsovereenkomst).

De verzenders die behoren tot loongroep E, ontvangen, voorzover de nieuwe functieclassificatie nog niet in toepassing is gebracht, in december 2003 een premie van 25 EUR netto; de modaliteiten ervan worden overeengekomen in de onderneming.

Aan alle werknemers, in dienst op 1 juli 2004, wordt een eenmalige premie uitbetaald van 50 EUR. Deze eenmalige premie wordt begroot op 0,2 pct. van de globale sectorale baremieke loonmassa. Voor de periode 2005-2006 zal dit percentage recurrent worden toegevoegd aan de beschikbare marge binnen het kader van de invoering van de nieuwe loonclassificatie.

Ondertekenende partijen komen overeen om de werkzaamheden rond de loonclassificatie Optimor zo snel als mogelijk af te ronden en de resultaten ervan te implementeren ten laatste vanaf 1 januari 2004.

Hiervoor wordt een marge van 0,3 pct. op de globale sectorale loonmarge gereserveerd. Eind 2004 zal er een paritaire beoordeling gebeuren van de kostprijs op sectorniveau van de invoering loonclassificatie op basis van paritair controleerbare en verifieerbare berekeningen. - Indien de kostprijs lager ligt dan de gereserveerde 0,3 pct. van de sectorale baremieke loonmassa, zal het verschil recurrent toegevoegd worden aan de loonmarge 2005-2006. - Indien de kostprijs hoger ligt dan de gereserveerde 0,3 pct. van de sectorale baremieke loonmassa, zal het verschil recurrent verrekend worden volgens paritaire afspraken op de loonmarge 2005-2006. » Stabilisatieschijf

Art. 3.Punt 3 van artikel V, A - Weeklonen - van hoger genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 wordt vervangen door : « 3. De wekelijkse minimumlonen bepaald in dit artikel zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en stemmen overeen met de stabilisatieschijf 109,10 - 111,28 - 113,51 welke werd vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 29 januari 1998 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (1988 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (1996 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten. » Maaltijdvergoeding

Art. 4.Het bedrag van de conventionele maaltijdvergoeding waarvan sprake in artikel VII, C van de collectieve arbeidsovereenkomst zal worden aangepast aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer, en dat ter gelegenheid van elke vernieuwing van de sectorale conventie.

Het bedrag van 3,47 EUR wordt tussentijds vanaf 1 januari 2004 verhoogd tot afgerond 3,60 EUR of een afgeronde verhoging van 4,04 pct. zijnde de som van de indexaties conventieperiode 2001-2002.

Vanaf 1 januari 2005 wordt deze vergoeding om de twee jaar geïndexeerd. De indexatie zal geschieden op 1 januari van iedere nieuwe conventieperiode op basis van de evolutie van de gezondheidsindex tussen 31 december van het laatste jaar van de vorige conventieperiode en 31 december van het laatste jaar van de conventieperiode, die eindigt.

Opleiding

Art. 5.Het artikel XI - Opleiding van hoger genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 wordt punt 5 vervangen door : "Elke werknemer heeft recht, op het niveau van elke onderneming, op een dag beroepsopleiding per jaar. Het betreft elke vorm van opleiding georganiseerd door de werkgever. Dit recht kan jaarlijks slechts geglobaliseerd worden op voorwaarde dat de onderneming een vormingsplan voor advies heeft voorgelegd aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, aan de syndicale afvaardiging." HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2003, behoudens artikel 4 dat ingaat vanaf 1 januari 2004. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de bepalingen van artikel XV - Duur van de overeenkomst - van hogergenoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Bijlage 1 aan de overeenkomst De ondertekenende partijen verklaren dat de werknemers ressorterend onder de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de dagbladen, gebruik kunnen maken van de aanmoedigingspremies voor zorgkrediet, opleidingskrediet, vermindering van de arbeidsduur in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Bijlage 2 aan de overeenkomst De ondertekenaars bevelen de sociale partners in de ondernemingen aan om aandacht te hebben voor de mogelijke gevolgen op het bedrag van de brugpensioenvergoeding in geval van overstap vanuit een regime van tijdskrediet met vermindering van de arbeidsprestaties of vanuit een stelsel van halftijds brugpensioen naar een voltijds brugpensioen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^