Koninklijk Besluit van 15 juli 2004
gepubliceerd op 29 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de koppeling van de wedden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202406
pub.
29/09/2004
prom.
15/07/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de koppeling van de wedden en de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de koppeling van de wedden en de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2004 Koppeling van de wedden en de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (Overeenkomst geregistreerd op 7 mei 2004 onder het nummer 71067/CO/315.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1978 (koninklijk besluit van 25 oktober 1978), verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 november 1979.

Art. 2.Het gewaarborgd minimummaandinkomen alsook de werkelijk uitbetaalde lonen en wedden worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (gezondheidsindexcijfer) dat maandelijks wordt vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Zij stemmen overeen met het basisindexcijfer 112,32 (december 2003).

Art. 3.Iedere maal dat het indexcijfer van de consumptieprijzen een van de spilindexcijfers bereikt of er wordt op teruggebracht, wordt het gewaarborgd minimummaandinkomen en de lonen en wedden opnieuw berekend door ze met 1,02n te vermenigvuldigen, waarin n de rang van het bereikte spilindexcijfer vertegenwoordigt.

De volgende verhoging heeft plaats wanneer het spilindexcijfer 114,57 bereikt en is van toepassing op de lonen en wedden en het gewaarborgd maandinkomen die aangepast zijn aan het spilindexcijfer 112,32.

Door "spilindexcijfers" moet worden verstaan : de getallen die deel uitmaken van een reeks waarvan het eerste getal het basisindexcijfer (112,32 op 1 december 2003) en waarvan ieder volgend getal bekomen wordt door het voorgaande met 1,02 te vermenigvuldigen.

Voor de berekening van elk van de spilindexcijfers, worden de onderdelen van honderdsten van punten afgerond tot de hogere centiem of worden ze weggelaten, al naargelang ze wel of niet het cijfer 5 bij de derde decimaal bereiken.

De verhoging of verlaging wordt toegepast de maand volgend op de maand waarvan het gemiddelde indexcijfer over de voorbije vier maanden het getal bereikt.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij treedt in werking op 1 december 2003 en kan worden opgezegd door een der ondertekenende partijen, mits een opzegging van zes maanden betekend bij een aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^