Koninklijk Besluit van 15 juli 2004
gepubliceerd op 23 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op de luchthavens vo

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202418
pub.
23/09/2004
prom.
15/07/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op de luchthavens voor de jaren 2003 en 2004 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op de luchthavens voor de jaren 2003 en 2004.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003 Tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op de luchthavens voor de jaren 2003 en 2004 (Overeenkomst geregistreerd op 16 maart 2004 onder het nummer 70350/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun arbeid(st)ers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en die tot de sub-sector van afhandeling op luchthavens behoren. § 2. Onder "afhandeling op luchthavens" wordt onder andere verstaan : logistieke en administratieve bijstand verlenen aan luchtvaartuigen, aan bemanningsleden, aan passagiers, aan bagage, aan post en/of aan vracht (afhandeling, sortering, verzending) zowel op de inschepingvloer, in en rond de vliegtuigen als in de luchthavengebouwen.

Worden niet beschouwd onder "afhandeling op luchthavens" de volgende activiteiten : de bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen alsook de bereiding van maaltijden, "inflight catering" genoemd. HOOFDSTUK II. - Tijdskrediet

Art. 2.Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking is van toepassing met ingang van 1 januari 2003, met dien verstande dat : - in afwijking van artikel 3, § 1, van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van de Nationale Arbeidsraad de maximale duurtijd van het tijdskrediet beneden de 50-jarige leeftijd, van 1 op 3 jaren wordt gebracht; - minimum 1 arbeider per onderneming gebruik dient te kunnen maken van ofwel het tijdskrediet ofwel de loopbaanvermindering ofwel de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking; - de 5 pct. -grens, voorzien in afdeling 4, artikel 15 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van de Nationale Arbeidsraad van toepassing is. HOOFDSTUK III. - Sociale Vrede

Art. 3.De representatieve werknemersorganisaties verbinden zich er toe geen bijkomende eisen te stellen of te steunen tijdens de geldigheidsduur van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. Deze verbintenis geldt ten aanzien van de punten die het voorwerp hebben uitgemaakt van onderhandelingen.

Deze verbintenis geldt voor de werkonderbrekingen, de stiptheidsacties of elke andere actievorm die het werk of een deel er van kunnen verstoren.

De partijen verbinden zich er toe gevolg te geven aan iedere uitnodiging deel te nemen aan een vergadering van het verzoeningsbureau. De partijen verbinden zich er toe hun samenwerking te verlenen om een oplossing in de schoot van het verzoeningsbureau te vinden.

Vóóraleer tot acties over te gaan, verbinden partijen er zich toe beroep te doen op het verzoeningsbureau opgericht in het Paritair Comité voor het vervoer en een actieaanzegging van zeven dagen te respecteren. De actieaanzegging wordt aan de voorzitter van het paritair comité en aan de betrokken werkgever gestuurd. HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2003 en eindigt op 30 juni 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^