Koninklijk Besluit van 15 juli 2008
gepubliceerd op 22 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, voor het opmaken en het bijhouden, in 2008, van het Nationaal Register voor Antropogenetica

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024315
pub.
22/08/2008
prom.
15/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2008. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, voor het opmaken en het bijhouden, in 2008, van het Nationaal Register voor Antropogenetica


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 1 juni 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 14, 2°;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 juni 2008;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van 102.000 EUR ingeschreven op artikel 11.33.34.11, afdeling 56, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voor het begrotingsjaar 2008, wordt toegekend aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Herestraat, 49 te 3000 Leuven (BR 432-0017221-01 van UZ Leuven, code 11620000).

Deze toelage is bestemd voor het opmaken en het bijhouden, in 2008, van het Nationaal Register voor Antropogenetica.

Art. 2.De vereffening van de toelage waarvan sprake in artikel 1, zal in twee gedeelten en volgens de hierna vastgestelde modaliteiten geschieden : a) een voorschot gelijk aan 50 % van de toelage zal gestort worden na goedkeuring van een uitgaven- en werkplan besproken met de bevoegde administratie bedoeld in artikel 4 en de raad van antropogenetica tijdens een vergadering die zal gehouden worden binnen de maand na de ondertekening van dit besluit.In geval van meningsverschil omtrent het werk- en uitgavenplan, zal de minister beslissen; b) het saldo zal na indiening van het eindverslag en van het boekhoudkundig dossier van het centrum en na goedkeuring van alle resultaten van dit dossier vereffend worden.

Art. 3.Het boekhoudkundig dossier bevat enerzijds de rekening van inkomsten en uitgaven opgestuurd volgens het model in bijlage, anderzijds de verantwoordingsstukken van deze uitgaven. Deze stukken moeten voor volledig, echt en waar verklaard worden.

Een origineel exemplaar of een afschrift van elk verantwoordingsstuk zal aan dit dossier toegevoegd worden. Deze laatste zullen duidelijk de ontvangers van de uitgaven vermelden.

Een chronologisch geordend overzicht van deze stukken zal hierbij gevoegd zijn.

Een verslag van het wetenschappelijk werk dat verwezenlijkt werd dank zij de toegekende toelage waarvan sprake in artikel 1, moet gelijktijdig met het boekhoudkundig dossier en afzonderlijk opgestuurd worden naar de bevoegde administratie (Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer) en het gunstig advies van de Directeur-generaal bekomen.

Art. 4.Het aldus opgestelde dossier zal vóór 30 juni 2009 ingediend worden bij de bevoegde diensten (Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer, kantoor 02 E 007, Victor Hortaplein, 40, bus 10, 1060 Brussel) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Art. 5.Zullen in aanmerking komen : §1. De werkingskosten zoals vergoedingen, lonen, wedden, sociale lasten, kleine bureaukosten en kosten van dienstverlening. Zij zullen aan de volgende voorwaarden voldoen : a) voor de berekening van de toelage zal de weddeberekening gebaseerd zijn op de barema's die van kracht zijn bij de Rijksuniversiteiten en/of diverse collectieve overeenkomsten, aangenomen in de paritaire commissie inzake de gezondheidszorg;b) in het geval de werktijd van bepaalde personeelsleden zou verdeeld zijn tussen verschillende beroepsbezigheden, meer bepaald het onderwijs, het onderzoek, de genees-kundepraktijk, zal slechts het gedeelte, in tienden berekend, van hun wedden in aanmerking komen, zoals vermeld in punt a), dat overeenkomt met de aan de gesubsidieerde werkzaamheid bestede tijd, krachtens dit besluit. Voor elk tewerkgesteld personeelslid wordt een loonfiche voorgelegd; c) alle kosten van dienstverlening, worden voorzien van: de offerte aanvraag, de offertes, de bestelbonnen en de goedgekeurde resultaten vergezeld van de facturen. § 2. De investeringskosten worden niet terugbetaald behalve wanneer deze voor de uitvoering van de onderzoeksovereenkomst verantwoord werden; deze verantwoording zal per schrijven gemotiveerd worden. De investeringskosten, andere dan die gemaakt in het strikte kader van onderhavig gesubsidieerd onderzoek, zullen in tienden terugbetaald worden.

De onkosten voor de terugbetaling van een lening komen niet in aanmerking.

Art. 6.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 juli 2008 Nationaal Register voor Antropogenetica.

Dienstjaar: 2008 Ontwerp (1) van begroting of rekening (1) van inkomsten en uitgaven over te maken aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (1) het onnodige schrappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld UITGAVEN EN LASTEN 2008. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (1) Te vervolledigen met een namenlijst met vermelding van naam, geboortedatum, diploma's en titels, graad, functies, anciënniteit en wedde, en met de kopieën van de loonfichen.(2) Omstandig te omschrijven in een bijgevoegde nota met vermelding van de aard van deze kosten, hun bedragen, hun verdelingswijze. Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 15 juli 2008 houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, voor het opmaken en het bijhouden, in 2008, van het Nationaal Register voor Antropogenetica.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^