Koninklijk Besluit van 15 juli 2008
gepubliceerd op 02 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2008, aan de Private stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024316
pub.
02/09/2008
prom.
15/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2008. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2008, aan de Private stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 1 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008003270 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 14, 2°;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 25 juni 2008;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van vijfhonderdzesenveertigduizend euro ( euro 546.000), aan te rekenen ten laste van artikel 46/33.01.88, afdeling 52, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2008, wordt toegekend aan de Private stichting Kankerregister, Koningsstraat 215, te 1210 Brussel (Rek.: 001-4599531-61) voor het verzamelen en registreren van gegevens, met het oog op de uitvoering van de volgende doelstellingen: 1° het opmaken van verslagen betreffende de incidentie van de verschillende vormen van kanker, evenals de prevalentie ervan en de overleving van de patiënten;2° het verrichten van studies (case-controle en cohortstudie) over de oorzaken van bedoelde pathologie;3° een analyse van de geografische spreiding van de verschillende vormen van kanker, de incidentie, de trends en de gevolgen ervan, zodat de mogelijke oorzaken kunnen worden onderzocht en de risicofactoren kunnen worden vergeleken;4° het rapporteren aan de bevoegde internationale instanties, met inbegrip van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Art. 2.Deze toelage vormt de tegemoetkoming van de federale Staat in de kosten voor het beheer van de gegevens, met name: 1° de vergoeding, ten bedrage van euro 8,68 per nieuw geval in 2007, geregistreerd in 2008, toegekend door de Private stichting Kankerregister, aan elk van de verzekeringsinstellingen, de verschillende instellingen belast met de uitvoering van de verplichte ziekteverzekering en de gelijkaardige organisaties welke tegemoetkomingen verlenen in de kosten voor gezondheidszorg, die door het verstrekken van gecodeerde inlichtingen het mogelijk gemaakt hebben een numerieke anonieme inventarisatie op te stellen van de nieuwe gevallen;2° de personeels- of werkingskosten die door de Private stichting Kankerregister worden gemaakt voor zijn medewerking aan de realisatie van het nationaal kankerregister en het bereiken van zijn doelstellingen.De investeringskosten worden terugbetaald wanneer deze voor de uitvoering van de betoelaagde activiteiten verantwoord werden en na evaluatie door de administratie worden goedgekeurd. Deze verantwoording wordt per schrijven gemotiveerd. In geval van verkoop van gesubsidieerde investeringsgoederen, wordt de niet afgeschreven resterende waarde aan de Staat terugbetaald. De kosten voor de terugbetaling van een lening komen niet in aanmerking.

Art. 3.De uitbetaling van het bedrag vermeld in artikel 1 zal, in twee delen, als volgt gebeuren : a) een voorschot gelijk aan 75 % van de toelage zal binnen de 60 dagen na publicatie van dit besluit gestort worden;b) het saldo zal vereffend worden na voorlegging en validatie door de administratie van: 1° onkostennota's waarbij elke belanghebbende instelling het aantal nieuwe gevallen in 2007 aangeeft, naar rato van euro 8,68 per geval. Deze onkostennota's moeten worden goedgekeurd door de Private stichting Kankerregister; 2° bewijsstukken betreffende de in artikel 2, 2°, bedoelde kosten;3° een activiteitenverslag van de Private stichting Kankerregister, goedgekeurd door haar Raad van Bestuur, met vermelding van de gerealiseerde resultaten in het kader van de taken en doelstellingen zoals bepaald in artikel 1.Het verslag zal ook de volledigheid en kwaliteit van de gegevens van het Register beschrijven aan de hand van internationaal erkende indicatoren; 4° de door het bevoegde orgaan goedgekeurde jaarrekeningen, zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Art. 4.De documenten bedoeld in artikel 3, b), 1° tot 3° zullen vóór 1 augustus 2009 ingediend worden bij het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer, kantoor 2 E 007, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^