Koninklijk Besluit van 15 juli 2013
gepubliceerd op 24 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2013002035
pub.
24/07/2013
prom.
15/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 5ter, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 20 maart 2013;

Gelet op het protocol nr. 681 van 8 mei 2013 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Op de voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken en van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bijlage 1 bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit koninklijk besluit.

Art. 2.De minister bevoegd voor Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister belast met Ambtenarenzaken, K. GEENS De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A. ALBERT Van Koningswege : De Minister belast met Ambtenarenzaken, K. GEENS De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^