Koninklijk Besluit van 15 juli 2013
gepubliceerd op 08 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard :

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012177
pub.
08/08/2013
prom.
15/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard :


a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010;b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009 betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de casinobedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend worden verklaard : a) de als bijlage 1 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010;b) de als bijlage 2 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009 betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage 1 Paritair Comité voor de casinobedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009 Sectoraal akkoord 2009-2010 (Overeenkomst geregistreerd op 2 april 2010 onder het nummer 98620/CO/217)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de casinobedienden.

Art. 2.Spelpersoneel slotmachines : - bevestiging dat het barema (minimumloon) jaarlijks op 1 januari wordt geïndexeerd volgens het systeem van toepassing in de sector "horeca"; - nachtarbeid : betaling van de nachtpremie zoals voorzien in de wet; - syndicale premie zoals voor de spelbedienden "klassieke spelen"; - vanaf 1 juli 2009 wordt de tussenkomst van de werkgever in de maaltijdcheques verhoogd met 1,00 EUR per dag; - het sectoraal barema voor het personeel slotmachines wordt gepubliceerd.

Art. 3.Spelpersoneel "klassieke spelen" : § 1. Verlenging/hernieuwing collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2001 inzake : - sluitingsuur; - bruto-enveloppe van 745,00 EUR : de enveloppe zal niet opgenomen worden in het gewaarborgd loon; - syndicale premie : 100,00 EUR. § 2. Vanaf 1 juli 2009 wordt de tussenkomst van de werkgever in de maaltijdcheques verhoogd met 1,00 EUR per dag. § 3. Het gewaarborgd loon, zoals gedefinieerd in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1993 betreffende het sociaal akkoord voor de spelbedienden klassieke spelen bij uitbating van de slotmachines : artikel 3, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2008 wordt verlengd/hernieuwd. § 4. Nachtarbeid De werkgever en werknemers bevestigen dat de financiële vergoeding waarvan sprake is in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties (hierna "CAO nr. 46") en in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 49 van 21 mei 1991, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de waarborg van een specifieke financiële vergoeding ten gunste van de werknemers die zijn tewerkgesteld in het kader van ploegenarbeid met nachtprestaties of andere vormen van arbeid met nachtprestaties (hierna "CAO nr. 49") als vervat te beschouwen is in het aandeel die zij hebben in de fooienpot die onder de leden van het spelpersoneel wordt verdeeld, of voor zover deze fooienpot niet volstaat, in het gewaarborgd loon.

Een spelbediende "klassieke spelen" wordt geacht nachtarbeid te verrichten voor zover de spelbediende arbeid verricht tussen 20 uur 's avonds en 6 uur in de morgen. De spelbediende "klassieke spelen" die enkel prestaties verricht tussen 6 uur 's morgens en 24 uur 's avonds, alsook de spelbediende "klassieke spelen" die gewoonlijk vanaf 5 uur begint te werken worden niet beschouwd als een spelbediende die nachtarbeid verricht en vallen dus niet onder het toepassingsgebied van deze paragraaf.

Partijen komen overeen om voor de spelbedienden die nachtarbeid verrichten zoals bedoeld hierboven het brutomaandloon waarop zij aanspraak maken op basis van de sectorale bepalingen of op basis van de bepalingen uit de individuele arbeidsovereenkomst, uit te splitsen in een gedeelte brutomaandloon en een gedeelte bruto nachtpremie zoals bedoeld in artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46.

Het aantal uren die na 24 uur worden gepresteerd worden in gezamenlijk akkoord tussen partijen geschat op 52 uren per maand per spelbediende.

Dienvolgens komen partijen overeen een vast forfaitair brutobedrag ten belope van 52 maal het per collectieve arbeidsovereenkomst in de Nationale Arbeidsraad bepaalde uurbedrag per maand in mindering te brengen op het normaliter verschuldigde brutomaandloon en uit te betalen onder de vorm van een bruto nachtpremie.

Het aldus verminderde brutomaandloon en de bruto nachtpremie worden als dusdanig op de loonfiche vermeld. De bruto nachtpremie is onderworpen aan de normale wettelijke sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

De partijen gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze collectieve arbeidsovereenkomst geen afbreuk doet aan het artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2001 handelend over nachtarbeid en dat de bepalingen van dit artikel onverkort van toepassing blijven.

Art. 4.Voor alle spelbedienden : - tijdskrediet : toepassing interprofessioneel akkoord; - kredieturen : de vakbondsafgevaardigden beschikken over een krediet van 4 dagen per jaar per effectieve of plaatsvervangende afgevaardigde; - risicogroepen : er zal een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten worden voor 2009 - 2010 met 0,10 pct. van de loonmassa die zal aangewend worden ten voordele van de risicogroepen volgens de modaliteiten in voorgaande collectieve arbeidsovereenkomsten; - collectieve arbeidsovereenkomst vorming 2009-2010 wordt voor 1 september 2009 gesloten; - de partijen verbinden er zich toe de ondernemingsakkoorden in toepassing of uitvoering van vorige sectorale akkoorden te hernieuwen/verlengen in de respectievelijke ondernemingen.

Voor het behalen van de licentie D wordt aan de werknemers een forfaitair bedrag betaald van 20,00 EUR. De werkgever kan dit bedrag recupereren via het vormingfonds. Gunstiger regelingen in de ondernemingen blijven behouden.

Art. 5.Sociale vrede Werkgevers en werknemersafgevaardigden verbinden er zich toe om, gedurende de volle looptijd van huidige collectieve arbeidsovereenkomst, geen bijkomende eisen te stellen voor de bovenstaande elementen welke met deze collectieve arbeidsovereenkomst worden geregeld.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2009 en eindigt op 31 december 2010, behalve de indexeringsclausules vermeld in artikel 2, die voor onbepaalde duur zijn afgesloten. Deze clausules kunnen worden opgezegd door elk der ondertekenende partijen per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité, en met een opzegperiode van drie maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 2 Paritair Comité voor de casinobedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012 Wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009 betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 (Overeenkomst geregistreerd op 20 december 2012 onder het nummer 112575/CO/217)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de casinobedienden.

Onder "bedienden" worden verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst streeft naar het vervangen van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009 betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 geregistreerd op 2 april 2009 bij de Griffie van de Collectieve arbeidsbetrekkingen onder het nummer 98620/CO/217.

Art. 3.Artikel 3, § 4, eerste alinea van voormeld collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009 wordt vervangen door : "De werkgever en werknemers bevestigen dat de financiële vergoeding waarvan sprake is in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, (hierna "CAO nr. 46") en in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 49 van 21 mei 1991, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de waarborg van een specifieke financiële vergoeding ten gunste van de werknemers die zijn tewerkgesteld in het kader van ploegenarbeid met nachtprestaties of andere vormen van arbeid met nachtprestaties (hierna "CAO nr. 49") als vervat te beschouwen is in het aandeel die zij hebben in de fooienpot die onder de leden van het spelpersoneel wordt verdeeld, of voor zover deze fooienpot niet volstaat, in het gewaarborgd loon, zoals gedefinieerd in de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1993 betreffende het sociaal akkoord voor de spelbedienden klassieke spelen bij uitbating van de slotmachines (nr. 35646/CO/217, koninklijk besluit van 7 november 1994, Belgisch Staatsblad van 7 november 1994, Belgisch Staatsblad van 24 december 1994) gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2010 (nr. 35646/CO/217, koninklijk besluit van 9 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011012347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2010206476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1993 betr sluiten, Belgisch Staatsblad van 1 februari 2011)."

Art. 4.Artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009 wordt vervangen door : "Voor alle spelbedienden : - tijdskrediet : toepassing interprofessioneel akkoord; - kredieturen : de vakbondsafgevaardigden beschikken over een krediet van 4 dagen per jaar per effectieve of plaatsvervangende afgevaardigde; - risicogroepen : er zal een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten worden voor 2009-2010 met 0,10 pct. van de loonmassa die zal aangewend worden ten voordele van de risicogroepen volgens de modaliteiten in voorgaande collectieve arbeidsovereenkomsten; - collectieve arbeidsovereenkomst vorming 2009-2010 wordt voor 1 september 2009 gesloten; - de partijen verbinden er zich toe de ondernemingsakkoorden in toepassing of uitvoering van vorige sectorale akkoorden te hernieuwen/verlengen in de respectievelijke ondernemingen.

Voor het behalen van de licentie D wordt aan de werknemers een forfaitair bedrag betaald van 20,00 EUR. De werkgever kan dit bedrag recupereren via het vormingsfonds. Gunstiger regelingen in de ondernemingen blijven behouden.".

Art. 5.Artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009 wordt vervangen door : "Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2009 en eindigt op 31 december 2010, behalve de indexeringsclausules vermeld in artikel 2, die voor onbepaalde duur zijn afgesloten. Deze clausules kunnen worden opgezegd door elk der ondertekenende partijen per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité, en met opzegperiode van drie maanden.".

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft dezelfde voorwaarden qua geldigheid, duur en opzegging dan de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009 betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^