Koninklijk Besluit van 15 juli 2013
gepubliceerd op 28 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de t

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013203440
pub.
28/11/2013
prom.
15/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie aan de werknemers voor het jaar 2012 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie aan de werknemers voor het jaar 2012.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Toekenning van een uitzonderlijke premie aan de werknemers voor het jaar 2012 (Overeenkomst geregistreerd op 1 februari 2013 onder het nummer 113219/CO/327.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de beschutte werkplaatsen die zijn erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie en die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 2.Onder "werknemers" verstaat men : - de mannelijke en vrouwelijke arbeiders; - de mannelijke en vrouwelijke bedienden. HOOFDSTUK II. - Voorwerp

Art. 3.De onderneming kent de werknemer met een arbeider- of bediendenovereenkomst een uitzonderlijke premie toe.

Deze wordt gestort bij de betaling van de eindejaarspremie.

Art. 4.Het brutobedrag van deze premie bedraagt 49 EUR. Behoudens latere bepalingen is dit bedrag niet onderworpen aan de indexering.

De uitzonderlijke premie wordt toegekend aan de werknemer die vóór 30 juni van het lopende jaar in dienst is getreden en dieten minste 65 dagen heeft gewerkt tijdens de referteperiode.

Voor de werknemers die deeltijds zijn tewerkgesteld of die niet tijdens de hele referteperiode hebben gewerkt, wordt het bedrag van de uitzonderlijke premie berekend in verhouding tot hun prestaties.

De werknemers hebben geen recht op de uitzonderlijke premie, indien ze worden ontslagen om dringende reden.

Art. 5.Worden gelijkgesteld met de gepresteerde uren : de uren van : - syndicaal verlof; - omstandigheidsverlof; - betaald educatief verlof; - feestdagen; - ziekte aan 100 pct.; - arbeidsongeval aan 100 pct.; - jaarlijkse vakantie (enkelvoudig vakantiegeld); - tijdelijke werkloosheid om economische redenen of omwille van de slechte weersomstandigheden.

De referteperiode loopt van 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de betaling van de premie tot 30 september van het jaar van de betaling. HOOFDSTUK III. - Eindbepalingen

Art. 6.De twee partijen komen overeen artikel 23 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten over de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités niet toe te passen en dat de stilzwijgende wijziging van de individuele arbeidsovereenkomst eveneens ten einde loopt nadat deze collectieve arbeidsovereenkomst is verstreken of wordt opgezegd.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en loopt ten einde op 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^