Koninklijk Besluit van 15 juli 2016
gepubliceerd op 22 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van drie leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003259
pub.
22/07/2016
prom.
15/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003259

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


15 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot benoeming van drie leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 36/8, § 2, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003212 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en het vastleggen van de toekenningsvoorwaarden van de subsidie voor de periode van 1 januari 2013 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een Commissaris-generaal en een Adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015 sluiten houdende benoeming van de leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 36/8, § 2, 1°, van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België wordt de heer Robert Andersen benoemd tot lid van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België voor een termijn van zes jaar met ingang van 29 juli 2016.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 36/8, § 2, 3°, van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België wordt de heer Stéphane Wilmet benoemd tot lid van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België voor een termijn van zes jaar met ingang van 29 juli 2016.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 36/8, § 2, 4°, van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België wordt de heer Herman Matthijs benoemd tot lid van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België voor een termijn van zes jaar met ingang van 29 juli 2016.

Art. 4.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^