Koninklijk Besluit van 15 juli 2016
gepubliceerd op 29 juli 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022330
pub.
29/07/2016
prom.
15/07/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022330

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


15 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 10, § 2, laatst gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, en artikel 15, § 4, laatst gewijzigd bij de wet van 22 november 2013 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juni 2016 ;

Gelet op de akkoordbevinding van onze Minister van Begroting, gegeven op 17 juni 2016 ;

Gelet op het advies nr. 59.668/1 van de Raad van State, gegeven op 30 juni 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State ;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ;

Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen - die slechts het logisch gevolg zijn van de wijziging van artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 - in werking moeten treden op dezelfde datum als die waarop voornoemd koninklijk besluit nr. 38 wordt gewijzigd, namelijk op 1 juli 2016 ;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 april 2010, worden de woorden "uiterlijk op de dag van de aanvang" vervangen door de woorden "vóór de aanvang".

Art. 2.In artikel 10, § 1, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 januari 2014, worden de woorden "uiterlijk op de dag van de aanvang" vervangen door de woorden "vóór de aanvang".

Art. 3.In artikel 44, § 2, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 april 2010, worden de woorden "uiterlijk op de dag van de aanvang" vervangen door de woorden "vóór de aanvang".

Art. 4.In artikel 44bis, § 2, eerste en tweede lid, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 april 2010, worden de woorden "uiterlijk op de dag van de aanvang" telkens vervangen door de woorden "vóór de aanvang".

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Maggie DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, Willy BORSUS


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^