Koninklijk Besluit van 15 juli 2016
gepubliceerd op 14 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016201886
pub.
14/09/2016
prom.
15/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201886

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 JULI 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015 Bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen (Overeenkomst geregistreerd op 8 december 2015 onder het nummer 130435/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Bestaanszekerheid

Art. 2.§ 1. Bij gebrek aan werk wordt aanbevolen ontslag te vermijden, maar in geval van noodwendigheid beurtwisselingen bij de werkloosheid toe te passen, voor zover de arbeidsorganisatie het toelaat. § 2. Vanaf 1 januari 2016 hebben de arbeiders die gedeeltelijk of toevallig werkloos worden, recht op een aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid die als volgt wordt vastgesteld : - 8,00 EUR tijdens de eerste vijf dagen economische of technische werkloosheid per kalenderjaar; - 11,00 EUR vanaf de zesde dag economische of technische werkloosheid. § 3. De aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid is slechts verschuldigd vanaf de 1ste tot en met de 45ste werkdag van gedeeltelijke of toevallige werkloosheid gedurend ieder kalenderjaar. § 4. Er wordt geen enkele anciënniteitsvoorwaarde gesteld voor de toekenning van de aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid.

Art. 3.Deze aanvullende dagvergoeding is ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij".

De aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid ten laste van het sociaal fonds is niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen, maar enkel aan de bedrijfsvoorheffing. HOOFDSTUK III. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 4.De arbeider dient zelf of via zijn syndicale organisatie, een betalingsaanvraag van de aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid in bij het sociaal fonds via het formulier dat door het fonds opgesteld wordt.

Hij stuurt het ingevulde aanvraagformulier terug naar het sociaal fonds na het einde van de betrokken gedeeltelijke of toevallige werkloosheid.

Het sociaal fonds betaalt de aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid op de bankrekening van de arbeider. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen (koninklijk besluit van 4 september 2014, Belgisch Staatsblad van 28 november 2014), geregistreerd onder nummer 119880/CO/118.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan opgezegd worden door één der partijen mits een vooropzeg van 3 maanden bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^