Koninklijk Besluit van 15 juli 2016
gepubliceerd op 09 augustus 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016202447
pub.
09/08/2016
prom.
15/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016202447

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 JULI 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielverzorging;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de textielverzorging Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015 Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 21 oktober 2015 onder het nummer 129862/CO/110)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de textielverzorging.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst volgt met ingang van 1 januari 2015 op de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2014 (registratienummer 125155/CO/110) die tot 31 december 2014 van toepassing was op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de textielverzorging met betrekking tot tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, die werd gesloten in de Nationale Arbeidsraad en laatst werd gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst regelt de bijzondere elementen met betrekking tot de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing zijn op de werkgevers en de werknemers bedoeld in artikel 1.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt eveneens gesloten in toepassing en tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2015-2016, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Art. 3.De arbeiders en arbeidsters bedoeld in artikel 1 kunnen aanspraak maken op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis bedoeld in artikel 2 en de bijbehorende reglementering.

Sectorale afspraken

Art. 4.Het bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering kan tot maximaal 36 maanden bedoeld in artikel 4, § 1, 1° van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis worden opgenomen door de werknemers bedoeld in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.De leeftijd van 55 jaar, bedoeld in artikel 8 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis, kan verlaagd worden tot 50 jaar, overeenkomstig de regels voorzien in artikel 8, § 3 en § 4 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis.

Art. 6.In geval van een uitstel zoals bedoeld in artikel 14 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis kan op initiatief van de werknemer hierover een onderhoud gevraagd worden tussen de plaatselijke vrijgestelde van een representatieve vakorganisatie en de werkgever.

Overeenkomstig artikel 13, § 2 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis worden de werkgever en de werknemer het eens over de voorgestelde wijze van uitoefening van het recht, uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand tijdens welke de schriftelijke kennisgeving werd verricht.

De dagen waarop het recht bedoeld in de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis wordt uitgeoefend, worden derwijze gespreid dat de continuïteit van de onderneming of de dienst wordt gewaarborgd.

Art. 7.§ 1. Overeenkomstig artikel 16 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis is het aantal werknemers dat gelijktijdig kan genieten van het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen beperkt tot 5 pct. van het aantal werknemers dat met een arbeidsovereenkomst in de onderneming is tewerkgesteld op 30 juni van het jaar voorafgaand aan het jaar tijdens hetwelk de rechten gelijktijdig worden uitgeoefend.

Deze drempel kan op ondernemingsvlak door de werkgever op vrijwillige basis in overleg met de vakbonden worden overschreden, overeenkomstig artikel 16, § 8 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis. § 2. De werknemers van 50 jaar en ouder die een systeem van landingsbaan hebben als bedoeld in artikel 8 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis, worden niet meegeteld in de berekening van de 5 pct.

Art. 8.De arbeiders en arbeidsters die de functie uitoefenen van wasser, besteller, technieker/mechanieker en de leidinggevende personeelsleden hebben slechts recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering of vermindering van arbeidsprestaties, indien er een volwaardige vervanging voorhanden is en mits akkoord van hun werkgever.

Art. 9.Na afloop van de periode van uitoefening van het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, wordt de werknemer, behoudens in geval van overmacht, terug opgenomen in zijn vroegere of een gelijkwaardige (= zelfde loonniveau) functie.

Inwerkingtreding

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van bepaalde duur en vervangt deze van 9 december 2014 betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen (registratienummer 125155/CO/110).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^