Koninklijk Besluit van 15 juli 2016
gepubliceerd op 23 september 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de forfaitaire verblijfsv

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016203561
pub.
23/09/2016
prom.
15/07/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203561

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 JULI 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de forfaitaire verblijfsvergoeding en de ARAB-vergoeding (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de forfaitaire verblijfsvergoeding en de ARAB-vergoeding.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015 Forfaitaire verblijfsvergoeding en ARAB-vergoeding (Overeenkomst geregistreerd op 1 februari 2016 onder het nummer 131219/CO/140.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden alsook op hun arbeiders conform het koninklijk besluit van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2009205890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid sluiten tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2010. § 2. Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten de ondernemingen die : 1° wegvervoer voor rekening van derden uitvoeren en elk ander vervoer zowel met paarden als met motorrijtuigen voor rekening van derden;2° voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen. Onder" logistieke activiteiten" wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte grondstoffen, goederen of producten worden voortgebracht.

Onder "voor rekening van derden'' wordt verstaan : het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden.

Met ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder "een groep van verbonden vennootschappen" wordt verstaan : de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1° van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de type wet prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare sluiten betreffende het Wetboek van vennootschappen.

Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is niet bevoegd voor vervoerondernemingen voor rekening van derden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, het Paritair Comité voor de bewakings- en/ of toezichtsdiensten en het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer.

Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité.

Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen of voor de daarmee gelijkgestelde ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen of het Paritair Comité voor het havenbedrijf. § 3. Onder "arbeiders" wordt verstaan" : de arbeiders en arbeidsters van het rijdend personeel. HOOFDSTUK II. - Forfaitaire verblijfsvergoeding

Art. 2.Een forfaitaire verblijfsvergoeding van momenteel 36,1265 EUR wordt per begonnen schijf van 24 uren toegekend aan de arbeiders, wanneer zij uit noodzaak van de dienst verplicht zijn om hun dagelijkse en/of wekelijkse rust, zoals voorzien in de sociale verordening EG nr. 561/06 van 15 maart 2006, te nemen buiten hun woonplaats of buiten de in hun arbeidsovereenkomst voorziene arbeidsplaats.

Art. 3.Nochtans wordt het bedrag van de forfaitaire verblijfsvergoeding beperkt tot momenteel 14,6440 EUR in de twee volgende gevallen : a) voor de eerste dagelijkse rust zoals bepaald onder artikel 2, wanneer de samengestelde arbeids- en beschikbaarheidstijd voorafgaand aan bedoelde rust minder bedragen dan 8 uren en voor zover ze geen deel uitmaakt van een meerdaagse reis;b) wanneer de uithuizigheid minder bedraagt dan 24 uren en het slechts een enkele dagelijkse rust betreft zoals bedoeld onder artikel 2.

Art. 4.In geval van vast verblijf in België of in het buitenland, wordt aan de vergoeding onder artikel 2 een complementaire forfaitaire vergoeding toegevoegd van momenteel 9,8220 EUR. Men spreekt van "vast verblijf' indien de werknemer, uit noodzaak van de dienst, geen prestaties levert tussen twee dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse en een wekelijkse rusttijd, zoals voorzien in de sociale verordening EG nr. 561/06 van 15 juni 2006, opgenomen buiten de woonplaats of buiten de in de arbeidsovereenkomst voorziene arbeidsplaats. HOOFDSTUK III. - ARAB-vergoeding

Art. 5.Een ARAB-vergoeding van momenteel l,2910 EUR, wordt toegekend per aanwezigheidsduur. Per betaalperiode worden de aanwezigheidsuren of gedeelten ervan getotaliseerd. Indien de som die men zo verkrijgt een decimaal getal is, wordt dit steeds afgerond naar de hogere eenheid.

Art. 6.Onder "aanwezigheidsduur" wordt verstaan : elk arbeidsuur en/of elk beschikbaarheidsuur.

Art. 7.Ingevolge het protocolakkoord van 24 juni 2015 voor de jaren 2015 en 2016, wordt de ARAB-vergoeding op 1 januari 2016 verhoogd met 0,08 EUR.

Art. 8.Vanaf 1 januari 2010 worden de bedragen, vermeld onder hoofdstukken II en III, jaarlijks op 1 januari aangepast in functie van de levensduurte en dit zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van (eveneens) 26 november 2009 tot koppeling van de lonen en vergoedingen van het rijdend personeel en het niet-rijdend personeel van de sectoren goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en goederenbehandeling voor rekening van derden, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen.

Art. 9.Indien gelijktijdig een conventionele verhoging van de ARAB- en/of de verblijfsvergoedingen en een indexering voorzien is, wordt eerst de voorziene conventionele verhoging toegepast en nadien de indexering berekend.

Art. 10.De aanpassing van de aldus berekende ARAB- en/of verblijfsvergoedingen gaat in vanaf de eerste dag van de maand januari van het betrokken jaar. HOOFDSTUK IV. - Juridisch kader

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden voor de jaren 2015 en 2016 van 24 juni 2015. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^