Koninklijk Besluit van 15 juli 2016
gepubliceerd op 07 september 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van een voordeel onder de vorm van ecoche

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016203653
pub.
07/09/2016
prom.
15/07/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203653

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 JULI 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van een voordeel onder de vorm van ecocheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van een voordeel onder de vorm van ecocheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015 Toekenning van een voordeel onder de vorm van ecocheques (Overeenkomst geregistreerd op 8 september 2015 onder het nummer 128815/CO/126)

Artikel 1.

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking.

Met "werknemers" worden de arbeiders en arbeidsters bedoeld.

Art. 2.§ 1. Jaarlijks worden aan de in artikel 1 bedoelde werknemers ecocheques toegekend ter waarde van 100 EUR. Dit bedrag is van toepassing op de werknemers die tijdens de volledige referteperiode voltijds tewerkgesteld waren. De eerste toekenning heeft plaats in juni 2016. § 2. Onder "referteperiode" wordt verstaan : de periode vanaf 1 juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 mei van het lopende kalenderjaar. § 3. Voor werknemers die niet gedurende de ganse referteperiode in dienst waren en/of niet gedurende de ganse referteperiode voltijds tewerkgesteld waren, wordt het bedrag als volgt pro rata berekend : - per volledige maand in dienst : (100 EUR/12) * tewerkstellingsbreuk van toepassing op het einde van die maand; - per onvolledige maand in dienst : (100 EUR/12) * (aantal kalenderdagen in dienst/aantal kalenderdagen van de betreffende maand) * tewerkstellingsbreuk van toepassing op het einde van die maand; - het bedrag van de toe te kennen ecocheques wordt naar het hogere tiental afgerond indien het resultaat van deze bewerking een eenheid oplevert van minstens 5; zoniet word het bedrag naar het lagere tiental afgerond.

Voorbeeld : Een arbeider komt in dienst op 15 september, voltijds. Vanaf 1 januari tot en met 31 mei werkt hij 50 pct. : - september : (100/12)*(16/30)*100 pct. = 4,44 EUR; - oktober tot en met december = 100*4/12*100 pct. = 33,33 EUR; - januari tot en met mei = 100*5/12*50 pct. = 20,83 EUR; - totaal = 58,60; - toe te kennen bedrag = 60 EUR. § 4. De gewone inactiviteitsdagen die tussen twee tewerkstellingsperiodes liggen moeten in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de duur van de tewerkstellingsperiode. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer feestdagen of weekends zich tussen twee tewerkstellingsperiodes bevinden in het kader van twee opeenvolgende contracten voor bepaalde duur.

In geval van schorsing van het contract, gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken werknemers loon gekregen hebben. Worden eveneens in aanmerking genomen : de periodes gedurende dewelke de arbeidsovereenkomst geschorst is naar aanleiding van de jaarlijkse vakantie, ongeacht of deze dagen gedekt worden door vakantiegeld of niet. Bovendien worden de volgende dagen gelijkgesteld met dagen waarvoor de werknemers loon hebben gekregen : - de dagen moederschapsverlof als bedoeld in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971; - de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding die wordt toegekend door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12bis betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte. § 5. De nominale waarde per ecocheque bedraagt maximaal 10 EUR.

Art. 3.De toekenning van de ecocheques heeft plaats in de loop van de maand juni van elk jaar.

Art. 4.Bij collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak kan de toekenning onder de vorm van ecocheques voor eenzelfde kost worden omgezet in een ander voordeel.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2015, om voor de eerste keer te resulteren in een toekenning in de maand juni 2016.

Zij werd gesloten voor onbepaalde duur en kan door één van de partijen opgezegd worden mits een opzegging van 3 maanden, gericht bij aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité en aan de ondertekenende organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^