Koninklijk Besluit van 15 juni 1998
gepubliceerd op 03 juli 1998
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de b

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022389
pub.
03/07/1998
prom.
15/06/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 JUNI 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 42, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 2 juli 1981 en bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en op artikel 45, derde lid, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 en de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen, inzonderheid op de artikelen 6 en 7;

Gelet op de adviezen van het Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen van 21 november 1994 en van 5 december 1995;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën van 17 januari 1996 en van 20 november 1996;

Gelet op de adviezen van de Raad van State van 13 februari 1997 en 18 september 1997;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6 van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt : « Voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari 1995 worden de kapitalen bedoeld in artikel 45 van de wet berekend aan de hand van het als bijlage bij dit besluit gevoegde barema F, I met de volgende karakteristieken : barema F, I-95 - sterftetafel : ED 2 (M) en ED 2 (F); - intrestvoet : 4,75 %; - maandelijkse betaling. »

Art. 2.Aan hetzelfde koninklijk besluit wordt een bijlage toegevoegd, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit is toegevoegd.

Art. 3.Een artikel 7bis, luidend als volgt, wordt in hetzelfde koninklijk besluit ingevoegd : «

Art. 7bis.Voor de berekening van de in de artikelen 6 en 7 bedoelde kapitalen wordt het aantal dagen niet meegerekend, indien het kleiner is of gelijk aan 15, en wordt het geteld voor één maand, indien het groter is dan 15. »

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Bijlage Barema F, I-95 Geïnterpoleerd per maand, voor het berekenen van de kapitalen betaalbaar aan de getroffenen of rechthebbenden (ongevallen overkomen vanaf 1 januari 1995) - sterftetafel : ED 2 (M) en ED 2 (F) - intrestvoet : 4,75 % - maandelijkse betaling.

Barema FIM (95) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^