Koninklijk Besluit van 15 juni 2004
gepubliceerd op 08 juli 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011282
pub.
08/07/2004
prom.
15/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit dat we voorleggen aan Zijne Majesteit, heeft tot doel de Belgische reglementering in overeenstemming te brengen met de Europese bepalingen die van toepassing zijn op de reeksen van nominale hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten.

De richtlijn 80/232/EEG van de Raad van 15 januari 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lid-Staten inzake de voor bepaalde voorverpakte producten toegestane reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten, heeft de hoeveelheden vastgesteld waarin de producten die worden geviseerd, moeten worden verpakt om in de handel te mogen worden gebracht. Het koninklijk besluit van 16 februari 1982 heeft deze omgezet in Belgisch recht en legt er het exclusief gebruik van op.

Nochtans bepaalt artikel 5 van deze richtlijn dat de lidstaten van de Europese Unie het op de markt brengen van voorverpakkingen niet mogen verhinderen om redenen die betrekking hebben op de waarde van de nominale hoeveelheid die ze bevatten, met uitzondering evenwel van bepaalde producten die op het Europees niveau blijven geregeld.

Met zijn arrest van 12 oktober 2000, zaak C-3/99, Cidrerie Ruwet, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap België veroordeeld voor zijn regelgeving die toepasselijk is op de reeksen van nominale hoeveelheden en capaciteiten. Het heeft inderdaad geoordeeld dat het koninklijk besluit van 16 februari 1982 betreffende de voor bepaalde voorverpakte producten toegestane reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten in strijd is met het principe van het vrij verkeer van goederen, ingesteld door artikel 28 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Dit besluit verbiedt de toegang tot de Belgische markt aan producten, zelfs als deze wettelijk in de handel worden gebracht in een andere lidstaat, wanneer deze niet zijn verpakt in de hoeveelheden die het vastlegt.

Het huidige besluit heft het koninklijk besluit van 16 februari 1982 op, evenals de reeksen die vervat zijn in andere verticale reglementeringen, waarvan sommige afhangen van de landbouwsector alsmede van de volksgezondheid. Het herneemt de bepalingen van de richtlijn 80/232/EEG van 15 januari 1980 die van kracht moeten blijven voor de voorverpakkingen.

Het besluit houdt tevens rekening met andere, Europese, verticale beschikkingen met betrekking tot de reeksen of tot de aanduiding van de hoeveelheden van sommige producten, die voor het gehele grondgebied van de EU geldig blijven.

Het is om die reden dat de wettelijke grondslagen van dit besluit zowel terug te vinden zijn in de wet van 14 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, als in de wetten van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten en van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

Artikel 1.Het merendeel van de reeksen die zijn bepaald in de richtlijn 80/232/EEG van de Raad van 15 januari 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lid-Staten inzake de voor bepaalde voorverpakte producten toegestane reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten, zijn niet verplichtend. Slechts enkele ervan moeten worden nageleefd in heel de Europese Unie.

Voor bepaalde producten die op het Europees niveau op verticale wijze zijn gereglementeerd, blijven reeksen vastgesteld. Deze moeten worden behouden in de Belgische wetgeving. Dit is het voorwerp van artikel 1, § 1, evenals van de bijlage waarnaar wordt verwezen.

De richtlijn 80/232/EEG van de Raad van 15 januari 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten, laatst gewijzigd bij de richtlijn 87/356/EEG van de Raad, behoudt reeksen van nominale hoeveelheden voor het op de markt brengen van breigarens.

Deze worden dus verplicht gehouden en zijn hernomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 5 van de richtlijn 75/106/EEG van de Raad van 19 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten betreffende het voorverpakken naar volume van bepaalde vloeistoffen in voorverpakkingen, laatst gewijzigd door de richtlijn 89/676/EEG van de Raad van 21 december 1989, legt reeksen van nominale hoeveelheden vast voor de commercialisering van wijn van verse druiven, van sommige gele wijnen, van sommige mousserende wijnen alsook van bepaalde gedistilleerde dranken, likeuren en andere gealcoholiseerde dranken waarvan het alcoholgehalte beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 1, § 2 van de verordening 1576/89/EEG van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (of in de meeste gevallen 15 %). Deze reeksen blijven verplicht en worden derhalve hernomen in de bijlage bij dit besluit.

Paragraaf 2 van artikel 1 herneemt de uitzonderingen waarin was voorzien in het koninklijk besluit van 16 februari 1982 en die van kracht mogen blijven ten aanzien van de verplichte reeksen. Deze uitzonderingen betreffen hoofdzakelijk de producten die zijn bestemd voor professioneel gebruik en de gratis monsters.

Paragraaf 3 van artikel 1 neemt de bepalingen over van het koninklijk besluit van 16 februari 1982 die van toepassing moeten blijven op de reeksen die blijven bestaan in de Belgische regelgeving. Zij zijn overgenomen uit de richtlijn 80/232 van 15 januari 1980.

Art. 2.Artikel 8 van de wet van 14 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument legt de aanduiding van de nominale hoeveelheid op voor alle geconditioneerde producten die bestemd zijn voor de verkoop. Het koninklijk besluit van 13 september 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022945 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen sluiten betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen neemt deze verplichting over en legt er de algemene voorwaarden of deze eigen aan bepaalde voedingsmiddelen van vast. Voor de andere producten gelden de koninklijke besluiten van 4 september 1972 betreffende de hoeveelheidaanduiding en van 26 januari 1976 betreffende sommige modaliteiten van de aanduiding der hoeveelheid.

Op een algemene wijze moet de hoeveelheid aangeduid worden in netto-hoeveelheid, uitgedrukt in massa voor vaste stoffen en in volume voor vloeistoffen. De verschillende, voornoemde koninklijke besluiten voorzien in bijzondere bepalingen die toepasselijk zijn op zekere soorten producten, rekening houdende met hun specificiteiten.

Artikel 2 heeft als doel voor bepaalde, bijzondere producten, waarvoor de hoeveelheidaanduiding verplicht is, de meeteenheid op te leggen waarin deze aanduiding moet gebeuren.

Er bestaan immers bepaalde producten, waarvoor het vullen van de houder kan worden gedaan in een andere dichtheid dan deze van het eindproduct, zoals bijvoorbeeld pastavormige producten of consumptie-ijs. Het opheffen van de reeksen zal voor deze producten onzekerheid doen ontstaan voor wat betreft de te gebruiken meeteenheid. Het is daarom van belang om voor deze producten te preciseren of de hoeveelheidaanduiding moet worden uitgedrukt in massa of in volume.

Voor bepaalde organische bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (potgrond) is het eveneens nodig op te leggen dat de hoeveelheidaanduiding moet worden gedaan in volume-eenheden. Artikel 9, 4°, tweede lid, van het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998016030 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten sluiten betreffende de handel in messtoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten bepaalt inderdaad dat de hoeveelheidaanduiding voor de organische, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten, moet gebeuren in massa-eenheden. Nochtans biedt de aanduiding van het gewicht van de voorverpakking aan de verbruiker geen enkele waarborg omtrent het netto-volume dat hij effectief zal kunnen gebruiken. De aanduiding van de hoeveelheid in volume-eenheden is facultatief.

De norm NBN-EN 12580-1999 legt richtlijnen vast om op een gestandaardiseerde wijze te voorzien in de verplichting tot aanduiding van de hoeveelheid in volume-eenheden en af te zien van de verplichting tot aanduiding van de hoeveelheid in massa-eenheden. Deze maatregel is verplicht gesteld in de buurlanden. Om fraude te bestrijden (door toevoeging van grond of van keien in de verpakkingen) en om de loyale mededinging te waarborgen, is het aangewezen ook in België de hoeveelheidaanduiding in volume-eenheden verplicht te maken.

Art. 3.Artikel 3 neemt de verplichting over die is bepaald door de richtlijn 80/232/EEG om op metalen blikken en verpakkingen in glas van het merendeel van conserven en semi-conserven van plantaardige producten bestemd voor menselijke consumptie de aanduiding van de nominale capaciteit te doen voorkomen. Deze verpakkingen moeten o.a. beantwoorden aan de voorwaarden die opgelegd zijn door de Europese norm EN 76 welke de capaciteiten regelt voor glazen en ronde metalen recipiënten bestemd voor de verpakking van plantaardige conserven en semi-conserven bestemd voor menselijke consumptie.

Art. 4.De richtlijn 80/232/EEG voorziet eveneens in een verplichting om op metalen aërosols de aanduiding van de nominale capaciteit van de houder te doen voorkomen. Deze aanduiding is echter niet verplicht voor de aërosols die geneesmiddelen bevatten en voor deze die cosmetica bevatten op basis van alcohol met meer dan 3 % in volume van natuurlijk of synthetisch parfum en meer dan 70 % in volume van zuivere ethylalcohol (cf. bijlage III bij de richtlijn).

Daarnaast bepaalt zij, voor alle aërosols, in een afwijking van de verplichting tot aanduiding van de nominale inhoud. Enkel de aanduiding van het volume van de vloeibare fase is verplicht, wat de aanduiding van het gewicht ervan niet uitsluit. Teneinde de tekst van het koninklijk besluit van 14 april 1978 betreffende aërosols in overeenstemming te brengen met deze richtlijn, wordt een wijziging van zijn artikel 5 opgenomen in artikel 5 van het voorliggende besluit.

Deze oplossing is duidelijker dan de afwijking die hernomen was in de bijlage III bij het koninklijk besluit van 16 februari 1982.

Art. 5.Het huidige besluit bepaalt specifieke regels voor aërosols, die ingaan tegen wat is voorzien in de huidige besluiten die erop van toepassing zijn.

Daarom heeft artikel 5 tot doel het koninklijk besluit van 14 april 1978 betreffende aërosols te wijzigen.

Deze bepaling wijzigt geenszins de aanduidingen die verplicht moeten voorkomen op de aërosols. Voor het geheel van de aërosols dient het bevatte netto-volume te worden aangeduid. Voor de aërosols in metalen houders, bedoeld in artikel 4, moet tevens de capaciteit van de houder worden hernomen, zoals is bepaald in artikel 2 van het huidige besluit.

Art. 6.Artikel 2, 2°, voorziet voor sommige organische bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten in specifieke regels, overeenkomstig met de norm NBN-EN 12580-1999 die preciezer zijn dan wat voorzien is in het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998016030 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten sluiten betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Deze norm legt richtlijnen vast om op een gestandaardiseerde wijze te voorzien in de verplichting tot aanduiding van de hoeveelheid in volume-eenheden en af te zien van de verplichting tot aanduiding van de hoeveelheid in massa-eenheden.

Derhalve heeft artikel 6 tot doel het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998016030 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten sluiten te wijzigen.

Art. 7.Artikel 2, 1°, verplicht de volume-eenheid te gebruiken voor consumptie-ijs (liter, centiliter of milliliter). Deze verplichting verhindert niet dat de hoeveelheidaanduiding tevens in massa-eenheid voorkomt. Artikel 8 van het koninklijk besluit van 13 september 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022945 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen sluiten betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen voorziet met name in specifieke regels voor de hoeveelheidsaanduiding van zekere, welbepaalde voedingsmiddelen, zoals yoghurt of geëmulgeerde sauzen. Uit zorg voor coördinatie wordt dit artikel gewijzigd om de inhoud van de verplichting in te voegen die is voorzien in artikel 2, 1°, van het voorliggend besluit.

Art. 8.Naast het koninklijk besluit van 16 februari 1982 heft artikel 8 de reeksen op die waren opgenomen in andere reglementaire bepalingen (betreffende het bier en de melkconserven), evenals het ministerieel besluit van 12 december 1984 tot aanduiding van de uni-dosis inzake kleurmiddelen voor haar te koop aangeboden als schuim in aërosolverpakkingen, dat voorbijgestreefd was.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars.

De Minister van Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

ADVIES 36.309/1 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, eerste kamer, op 16 december 2003 door de Minister van Consumentenzaken verzocht haar, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten", heeft op 8 januari 2004 het volgende advies gegeven : STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP 1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de reglementering betreffende voorverpakte producten te wijzigen. Met de ontworpen wijzigingen willen de stellers van het ontwerp vooreerst tegemoet komen aan een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 2000 (1). Daartoe past het ontwerp de regeling inzake de verplichte aanduiding van nominale hoeveelheden op de voorverpakking van bepaalde producten aan, rekening houdend met hetgeen in dat verband wordt bepaald in de richtlijn 75/106/EEG van de Raad van 19 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het voorverpakken naar volume van bepaalde vloeistoffen in voorverpakkingen.

Daarnaast wordt de ontworpen regeling te baat genomen om de Belgische reglementering beter af te stemmen op de richtlijn 80/232/EEG van de Raad van 15 januari 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de voor bepaalde voorverpakte producten toegestane reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten. 2. De onderscheiden artikelen van het ontwerp vinden rechtsgrond in de wetsbepalingen die worden vermeld in de aanhef, met dien verstande dat artikel 2 van de in het eerste lid van de aanhef vermelde wet van 11 juli 1969 het ontwerp niet tot rechtsgrond strekt nu de ontworpen regeling geen betrekking heeft op "grondstoffen" (2). ONDERZOEK VAN DE TEKST 1. Ervan uitgaande dat de ontworpen regeling geen betrekking heeft op "grondstoffen" in de zin van artikel 2 van de wet van 11 juli 1969 (zie "Strekking en rechtsgrond van het ontwerp", onder 2), dient het eerste lid van de aanhef te worden geschrapt.2. In het tweede lid van de aanhef van het ontwerp, zoals het om advies is voorgelegd, vervange men het woord "gewijzigd" door het woord "ingevoegd". 3. Men vervolledige het lid van de aanhef waarin wordt verwezen naar het koninklijk besluit van 31 maart 1993 betreffende bier, met de woorden "..., inzonderheid op artikel 5;". 4. Het lid van de aanhef waarin wordt verwezen naar het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998016030 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten sluiten, moet worden vervolledigd met de vermelding van het wijzigende koninklijk besluit van 28 mei 2003. 5. Men vervolledige het lid van de aanhef waarin wordt verwezen naar het ministerieel besluit van 6 maart 1978 betreffende voor menselijke voeding bestemde melkconserven met de woorden "..., inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 1983;". 6. Men voege, onmiddellijk na het lid van de aanhef waarin wordt verwezen naar het op te heffen ministerieel besluit van 12 december 1984, een lid toe, luidende : « Gelet op het advies nr.282 van 4 december 2002 van de Raad voor het Verbruik;".

Artikel 1 Men schrijve in de Nederlandse tekst telkens "van de bijlage bij dit besluit" in plaats van nu eens "van de bijlage van dit besluit," dan weer "van de bijlage aan dit besluit".

Artikel 3 In artikel 3, § 1, tweede lid, van het ontwerp wordt gerefereerd aan "de norm EN 76, 1ste editie (december 1978)". Dergelijke wijze van refereren is niet bevorderlijk voor de kenbaarheid van de ontworpen regeling, noch voor de rechtszekerheid. Indien derhalve de beoogde norm niet inhoudelijk kan worden overgenomen in de tekst van het ontwerp, verdient het aanbeveling om in het verslag aan de Koning enige indicatie te geven omtrent de consulteerbaarheid van de betrokken norm of de inhoudelijke draagwijdte ervan.

Dezelfde opmerking kan worden gemaakt met betrekking tot artikel 6, 2/, van het ontwerp.

Artikel 4 In de eerste zin van artikel 4 stemt het woord "producten", in de Nederlandse tekst, niet overeen met de woorden "produits de beauté et de toilette", in de Franse tekst. Bovendien is de zinsnede "ainsi que de ceux contenant des médicaments", die in de Franse tekst voorkomt, niet weergegeven in de Nederlandse tekst. Deze discordanties moeten worden verholpen.

Artikel 7 Ermee rekening houdend dat artikel 7 beoogt een lid toe te voegen aan artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 13 september 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022945 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen sluiten betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, schrappe men de vermelding "§ 1. » in de ontworpen bepaling.

Artikel 8 1. Men vervolledige artikel 8, 1/, met de woorden "..., laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 november 1995;". 2. In artikel 8, 3/, schrijve men: "... bestemde melkconserven, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 1983;".

Bijlage In de Nederlandse tekst van de bijlage onder 2.4, dient op een meer eenvormige manier te worden verwezen naar bepalingen van de verordening nr. 1576/89/EEG van de Raad van 29 mei 1989.

De kamer was samengesteld uit : de heren : Van Damme, kamervoorzitter;

J. Baert, J. Smets, staatsraden;

A. Spruyt, assessor van de afdeling wetgeving;

Mevr. A. Beckres, griffier.

De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer M. Van Damme. Het verslag werd uitgebracht door de heer B. Steen, adjunct-auditeur.

De griffier, A. Beckers.

De voorzitter, J. Van Damme. _______ Nota's (1) (1) H.v.J., nr. C-3/99 van 12 oktober 2000, inzake Cidrerie Ruwet S.A. t. Cidre Stassen SA en HP Bulmer Ltd. (2) In de delegatiebepaling van artikel 2, § 1, eerste lid, 1/, van de wet van 11 juli 1969 wordt uitdrukkelijk gerefereerd aan het begrip "grondstoffen". 15 JUNI 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 2°, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op de artikelen 2 en 6, gewijzigd bij de wet van 22 maart 1989;

Gelet op de wet van 14 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 april 1978 betreffende aërosols, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 april 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 1982 betreffende de voor bepaalde voorverpakte producten toegestane reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 november 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 1993 betreffende bier, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998016030 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten sluiten betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 18 mei 1998 en 28 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 september 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022945 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen sluiten betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 maart 1978 betreffende voor menselijke voeding bestemde melkconserven, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 1983;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 1984 tot aanduiding van de uni-dosis inzake kleurmiddelen voor haar te koop aangeboden als schuim in aërosolverpakking;

Gelet op het advies nr. 282 van 4 december 2002 van de Raad voor het Verbruik;

Overwegende dat werd voldaan aan de formaliteiten bepaald in de Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften;

Gelet op het advies nr 36.309/1 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Middenstand en Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De voorverpakkingen die de hierna genoemde producten bevatten, mogen slechts in de handel worden gebracht in nominale hoeveelheden die zijn aangeduid in de bijlage bij dit besluit : 1° breigarens van natuurlijke (dierlijke, plantaardige of minerale) vezels, chemische vezels of mengsels van voornoemde vezels;2° wijnen, gele wijnen, mousserende wijnen, gedistilleerde dranken, likeuren en andere alcoholhoudende dranken zoals opgesomd in punt 2 van de bijlage bij dit besluit. § 2. De bepalingen van § 1 zijn niet van toepassing op : 1° voorverpakte producten die uitsluitend bestemd zijn voor professioneel gebruik, met uitzondering van de producten die zijn opgenomen in punt 2.4 van de bijlage bij dit besluit; 2° gratis voorverpakte monsters; 3° producten opgenomen in punt 2.1 van de bijlage bij dit besluit, die zijn voorverpakt in volumes kleiner dan 0,25 liter en die zijn bestemd voor professioneel gebruik; 4° producten opgenomen in de punten 2.3 en 2.4 van de bijlage bij dit besluit, die zijn bestemd voor de bevoorrading van schepen, vliegtuigen en treinen of die bestemd zijn voor de verkoop in "duty free shops". § 3. Wanneer een verzamelverpakking bestaat uit twee of meer afzonderlijke voorverpakkingen, zijn de in de bijlage bij dit besluit genoemde reeksen van nominale hoeveelheden van toepassing op de afzonderlijke voorverpakkingen.

Wanneer een voorverpakking bestaat uit twee of meer afzonderlijke verpakkingen die niet zijn bestemd om afzonderlijk te worden verkocht, zijn de in de bijlage bij dit besluit genoemde nominale reeksen van hoeveelheid van toepassing op de voorverpakking.

Art. 2.Voor de hierna genoemde voorverpakte producten moet de aanduiding van de nominale hoeveelheid gebeuren : 1° in volume-eenheden, gebruik makend van de liter, centiliter of milliliter : a) consumptie-ijs;b) vloeibare en pastavormige onderhoudsproducten en wasmiddelen;c) vloeibare en pastavormige hygiëne- en schoonheidsproducten;2° in volume-eenheden, gebruik makend van de kubieke meter of liter : a) de organische bodemverbeterende middelen en organische teeltsubstraten bedoeld in de hoofdstukken III-A en IV-A van de bijlage I bij het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998016030 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten sluiten betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten;3° in massa-eenheden, gebruik makend van de kilogram of gram : a) de vaste en poedervormige onderhoudsproducten en wasmiddelen;b) de vaste en poedervormige hygiëne- en schoonheidsproducten.

Art. 3.§ 1. De metalen blikken en de verpakkingen in glas die conserven en half-conserven bevatten van plantaardige producten die bestemd zijn voor menselijke consumptie, met uitzondering van asperges, soep, vruchten- en groentensappen en vruchtennectars, moeten de aanduiding dragen van hun nominale capaciteit of een referentie naar de CEN-normen die erop van toepassing zijn. Deze aanduiding mag geen verwarring veroorzaken met de aanduiding van de nominale hoeveelheid van het bevatte product.

De waarde van de totale capaciteit van deze houders moet de norm EN 76, 1ste editie (december 1978) naleven. § 2. De houders die vochtige honden- en kattenvoeding bevatten moeten de aanduiding dragen van hun nominale capaciteit of een referentie naar de CEN-normen die erop van toepassing zijn. Deze aanduiding mag geen verwarring meebrengen met de aanduiding van de nominale hoeveelheid van het bevatte product.

Art. 4.De aërosols uit metaal die worden bedoeld in het koninklijk besluit van 14 april 1978 betreffende aërosols, met uitzondering van deze die schoonheidsproducten en toiletartikelen bevatten op basis van alcohol, die meer dan 3 % in volume van een natuurlijk of synthetisch parfum bevatten en meer dan 70 % in volume van zuivere ethylalcohol alsook deze die geneesmiddelen bevatten, moeten de aanduiding van hun totale capaciteit dragen. Deze aanduiding mag geen verwarring veroorzaken met de aanduiding van de nominale hoeveelheid van het bevatte product.

Art. 5.Artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 14 april 1978 betreffende aërosols wordt vervangen als volgt : « § 1. Het is verboden aërosols in de handel te brengen die geen aanduiding dragen van het bevatte volume in de vloeibare fase. De nominale hoeveelheid van de netto-inhoud uitgedrukt in massa-eenheden mag worden toegevoegd. ».

Art. 6.In artikel 9, 4°, van het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998016030 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten sluiten betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "en de producten bedoeld in de hoofdstukken III-A en IV-A van de tabel" geschrapt;2° het volgende lid wordt toegevoegd : « Voor de producten bedoeld in de hoofdstukken III-A en IV-A van de tabel wordt de aanduiding van de nominale hoeveelheid in volume-eenheden bepaald overeenkomstig de Europese norm NBN-EN 12580-1999.In afwijking van het eerste lid is de aanduiding van de nominale hoeveelheid in massa-eenheden niet verplicht. ».

Art. 7.Artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 13 september 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999022945 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen sluiten betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen wordt aangevuld met het volgende lid : « Voor consumptie-ijs wordt de netto-hoeveelheid uitgedrukt in volume-eenheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van liters, centiliters of milliliters. De aanduiding van de netto-hoeveelheid in massa-eenheden mag worden toegevoegd. ».

Art. 8.Worden opgeheven : 1° Het koninklijk besluit van 16 februari 1982 betreffende de voor bepaalde voorverpakte producten toegestane reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 november 1995;2° Artikel 5 van het koninklijk besluit van 31 maart 1993 betreffende bier;3° Artikel 3 van het ministerieel besluit van 6 maart 1978 betreffende voor menselijke voeding bestemde melkconserven, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 februari 1983;4° Het ministerieel besluit van 12 december 1984 tot aanduiding van de uni-dosis inzake kleurmiddelen voor haar te koop aangeboden als schuim in aërosolverpakking.

Art. 9.Onze minister van Volksgezondheid, Onze minister van Middenstand en Landbouw, en Onze minister van Consumentenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Bijlage 1. PRODUCTEN VEKOCHT IN MASSA-EENHEDEN (waarde in g) Breigarens (waarde in g) van natuurlijke (dierlijke, plantaardige of minerale) vezels, chemische vezels of mengsels van voornoemde vezels : 10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1 000 Deze waarde is het gewicht in watervrije toestand van het garen waarop het overeengekomen reprisepercentage, als vastgesteld in het koninklijk besluit van 9 maart 1973 houdende reglementering der textielbenamingen, is toegepast. 2. GECONDITIONEERD IN VOLUME-EENHEDEN VOOR BEPAALDE VLOEISTOFFEN IN VOORVERPAKKINGEN (nominale volumes in liter) 2.1. Wijn van verse druiven, druivenmost, waarvan de gisting door toevoeging van alcohol is gestuit, mistella daaronder begrepen, gedeeltelijk gegiste druivenmost, ook indien de gisting op andere wijze dan door toevoegen van alcohol is gestuit. 0,10 - 0,187(1) - 0,25 - 0,375 -0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10; (1) Inhoudsmaat die uitsluitend is bestemd voor de bevoorrading van vliegtuigen, schepen en treinen, alsmede voor de verkoop in duty free shops. 2.2. Gele wijn die recht heeft op volgende benamingen van oorsprong : "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" et "Château-Chalon" : 0,62; 2.3. Mousserende wijn : 0,125 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 9 2.4. Gedistilleerde dranken, likeuren en andere alcoholhoudende dranken welke een minimaal alcohol volumegehalte hebben van 15 % vol en beantwoorden aan de voorwaarden zoals voorzien in artikel 1, § 2, van de verordening 1576/89/EEG van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken en likeuren op basis van eieren/advokat/advocaat/avocat welke een minimum- alcoholvolumegehalte bevatten van 14 % vol welke beantwoorden aan de voorwaarden zoals voorzien in artikel 1, § 4, punt s, en in de bijlage III van voornoemde verordening : 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,10 -0,20 - 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1 - 1,125 (1) - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4,5 - 5 (1) - 10 (1) Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 15 juni 2004 tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Mevr. F.VAN DEN BOSSCHE De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE _______ Nota's (1) Waarden uitsluitend van toepassing op waren voor professioneel gebruik.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^