Koninklijk Besluit van 15 juni 2004
gepubliceerd op 19 juli 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de twee directeuren van de Nationale Delcrederedienst

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2004014145
pub.
19/07/2004
prom.
15/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2004. - Koninklijk besluit tot benoeming van de twee directeuren van de Nationale Delcrederedienst


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst, inzonderheid op artikel 14 gewijzigd bij de wet van 23 mei 1975;

Overwegend dat de heer Yves Windelincx, directeur van de Nationale Delcrederedienst, directeur generaal ervan werd benoemd op 9 september 2003;

Overwegend dat de heer Christian Vincke, directeur van de Nationale Delcrederedienst werd gemachtigd zijn rechten op pensioen te doen gelden vanaf 1 oktober 2003;

Overwegend dat de twee posten van directeur van de Nationale Delcrederedienst derhalve vacant zijn;

Overwegend dat in overeenstemming met de regels van de Nationale Delcrederedienst, in september 2003 een beroep op kandidaturen voor de twee vacante posten werd gedaan, dat afgesloten werd op 18 oktober 2003;

Overwegende dat zeven kandidaturen werden ingediend en dat ze door een externe consultant onderzocht werden;

Overwegende dat de raad van beheer van de Nationale Delcrederedienst, in zijn zitting van 20 april 2004, deze kandidaturen en het advies van de externe consultant heeft onderzocht;

Overwegende dat de raad van beheer van de Nationale Delcrederedienst besloten heeft dat twee kandidaten, de heer Alain Huart, eerste adviseur bij de Nationale Delcrederedienst en de heer Dirk Terweduwe, onderdirecteur bij de Nationale Delcrederedienst, het meest over de gezochte bekwaamheden, ervaring, kwaliteiten en profiel beschikken om de belangrijke strategische keuzes tot een goed einde te brengen, te weten : bekwaam zijn tot change management, objectieven te bepalen, een strategische visie uit te werken, het personeel van de instelling te motiveren, te responsabiliseren en te controleren gedurende deze delicate fase, en in staat zijn zoals de wet het voorziet, de directeur-generaal in zijn functies bij te staan;

Overwegende overigens dat deze twee kandidaten een anciënniteit in de instelling hebben van respectievelijk 24 en 17 jaar en dat ze derhalve de technieken ervan beheersen;

Overwegende dat in overeenstemming met artikel 14 van de wet van 31 augustus 1939 de raad van beheer unaniem beslist heeft aan de Regering voor te stellen de heren Alain Huart en Dirk Terweduwe in de twee vacante posten van directeur van de Nationale Delcrederedienst te benoemen;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Overheidsbedrijven, Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Economie en Buitenlandse Handel, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn functies wordt toegekend aan de heer Christian Vincke, directeur van de Nationale Delcrederedienst, met ingang van 1 oktober 2003. Hij wordt ertoe gemachtigd zijn rechten op pensioen te doen gelden volgens de pensioenregeling van de Dienst die op hem van toepassing is, en hij wordt gemachtigd de titel van eredirecteur van de Nationale Delcrederedienst te dragen.

Art. 2.De heer Alain Huart, eerste adviseur bij de Nationale Delcrederedienst, en de heer Dirk Terweduwe, onderdirecteur bij de Nationale Delcrederedienst, worden tot directeuren van de Dienst benoemd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Overheidsbedrijven, Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Economie en Buitenlandse Handel, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, M. VERWILGHEN De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Economie en van Buitenlandse Handel, Mevr. F. MOERMAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^