Koninklijk Besluit van 15 juni 2004
gepubliceerd op 17 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij subsidies worden verleend om een deel van de kosten te dekken betreffende de uitvoering van projecten in het kader van de communautaire steun van het Europees Sociaal Fonds - Federaal enkelvoudig programmeringsdocument

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004201797
pub.
17/08/2004
prom.
15/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2004. - Koninklijk besluit waarbij subsidies worden verleend om een deel van de kosten te dekken betreffende de uitvoering van projecten in het kader van de communautaire steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) - Federaal enkelvoudig programmeringsdocument


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999, houdende algemene bepalingen inzake Structuurfondsen;

Gelet op Verordering (EG) Nr. 1262/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 21 juni 1999 betreffende het Europees Sociaal Fonds (ESF);

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1685/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) Nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de subsidiabiliteit van de uitgaven voor de door de Structuurfondsen medegefinancierde verrichtingen;

Gelet op Verordening (EG) Nr. 438/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) Nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de beheers- en controlesystemen voor uit de Structuurfondsen toegekende bijstand;

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1681/94 van de Commissie van 11 juli 1994 betreffende de onregelmatigheden en de onrechtmatig gestorte bedragen in het kader van de financiering van het structureel beleid alsook betreffende de organisatie van een informatiesysteem op dit terrein;

Gelet op Verordening (EG, EURATOM) Nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het financieel reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen;

Gelet op Verordening (EG, EURATOM) Nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van Verordening ( EG, EURATOM) Nr. 1605/2002 van de Raad houdende het financieel reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen;

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1159/2000 van de Commissie van 30 mei 2000 inzake door de lidstaten uit te voeren voorlichtings- en publiciteitsacties met betrekking tot de bijstandsverlening uit de Structuurfondsen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juni 2004;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is, onverwijld, de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot de financiering van instellingen promotoren van projecten in het kader van de communautaire steun van het Europees Sociaal Fonds op basis van de weerhouden prioriteiten van de beschikking van de Commissie C (2000) 2084 van 4 oktober 2000 houdende de goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandverlening van de Gemeenschap uit hoofde van doelstelling 3 in België voor het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Federaal EPD) met inbegrip van elke latere wijziging van de beschikking goedgekeurd ter uitvoering van de communautaire verordeningen en/of beantwoorden aan de prioriteiten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het kader van de communautaire initiatieven zoals het initiatief Equal; (Equal : transnationale coöperatie voor de promotie van nieuwe praktijken inzake de bestrijding van disciminaties en ongelijkheden in verband met de toegang tot de arbeidsmarkt);

Overwegende meer in het bijzonder het dwingend karakter van de uitvoering van de reglementaire beschikkingen onder titel III hoofdstuk II over het financieel beheer van Verordening (EG) Nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999, houdende algemene bepalingen inzake Structuurfondsen teneinde een vlotte en nauwkeurige uitvoering van de projecten die communautaire steun genieten, in de hand te werken;

Overwegende dat een systeem moet worden opgezet voor de toekenning van subsidies uit hoofde van de federale programmering (federaal EPD);

Overwegende de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) verleend in het kader van de hierboven bedoelde federale programmering (federaal EPD);

Overwegende de steun van Afdeling 40 programma 6 "Federale Belgische overheidsbijdrage aan het ESF" die in bepaalde gevallen kan worden verleend teneinde de specifieke dynamiek te versterken die de basis vormt van de federale programmering met inachtneming van de communautaire regels (federaal EPD);

Overwegende enerzijds het feit dat de programmeringsperiode is begonnen op 1 januari 2000 (artikel 14 van de Verordening (EG) Nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake Structuurfondsen) en geldt voor de periode 2002-2006, en anderzijds dat de meeste erkende projecten betrekking hebben op de ontwikkeling van systemen en instrumenten die om relevant te zijn en de communautaire steun te rechtvaardigen, geacht worden te kaderen in een realisatieperspectief dat verder reikt dan één boekjaar;

Overwegende bovendien het feit dat de steun verleend ter uitvoering van de federale programmering gekoppeld is aan het begrotingsjaar en dat er bijzonder dringend werk moet worden gemaakt van de concretisering en toekenning van de jaarlijkse subsidies voor de projecten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Binnen de grenzen van de begrotingskredieten zoals gepreciseerd in de algemene uitgavenbegroting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, enerzijds voor het programma 23-56-91, luidend "Europees Sociaal Fonds", en anderzijds voor het programma 23-40-06, luidend "Belgische federale overheidsbijdrage aan het Europees Sociaal Fonds (ESF)", kunnen met een ministerieel besluit subsidies worden verleend aan het project dat als doel heeft de communautaire steun van het ESF te stimuleren en te bevorderen.

Art. 2.De subsidies verleend ter uitvoering van dit koninklijk besluit dekken uitgaven die zijn vastgelegd in het kader van de realisatie van projecten waarvan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de verantwoordelijke promotor is en die werden erkend als kaderend in de federale ESF-programmering ter uitvoering van de beschikking van de Commissie C (2000) 2084 van 4 oktober 2000 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandverlening van de Gemeenschap uit hoofde van doelstelling 3 in België voor het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, - federaal EPD) met inbegrip van elke latere wijziging van de beschikking goedgekeurd ter uitvoering van de verordeningen van de Gemeenschap.

Art. 3.Bij toepassing van de voornoemde structurele verordeningen en van de beschikking van de Commissie C (2000) 2084 van 4 oktober 2000 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap uit hoofde van doelstelling 3 in België voor het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, - federaal EPD) met inbegrip van elke latere wijziging van de beschikking goedgekeurd ter uitvoering van de communautaire verordeningen, neemt de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de maatregelen die nodig zijn voor de installatie en de goede werking van de comités belast met de erkenning van de subsidieaanvragen voor de bovenvermelde programma's die zijn ingeschreven op de algemene begroting van de uitgaven van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 4.Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet het project beantwoorden aan de weerhouden prioriteiten van de beschikking van de Commissie C (2000) 2084 van 4 oktober 2000 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandverlening van de Gemeenschap uit hoofde van doelstelling 3 in België voor het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, - (federaal EPD) met inbegrip van elke latere wijziging van de beschikking goedgekeurd ter uitvoering van de communautaire verordeningen en/of beantwoorden aan de prioriteiten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het kader van de communautaire initiatieven waaronder het initiatief Equal.

Art. 5.Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet het project beantwoorden aan de criteria inzake betoelaagbaarheid van de uitgaven overeenkomstig Verordening Nr. 1685/2000 van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) Nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de subsidiabiliteit van de uitgaven voor de door de Structuurfondsen medegefinancierde verrichtingen en moet het overeenstemmen met de betoelaagbare kosten bepaald door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en tevens kaderen in de door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg opgezette efficiënte beheersstructuren.

Art. 6.Bovendien moet het project, om in aanmerking te komen voor een subsidie aan de volgende voorwaarden beantwoorden (federaal EPD) : 1. Een federale dynamiek van partnerschap en transversale integratie van de genderdimensie;2. Een federale visibiliteit;3. Een federaal toepassingsgebied zowel geografisch als wat het behandelde thema betreft.

Art. 7.De aanvraag voor een subsidie van een project dient, op initiatief van de kandidaat-promotor, schriftelijk te worden ingediend en vergezeld te zijn van de stukken die het bewijs leveren dat het project voldoet aan de vereisten zoals bepaald in de artikelen 4, 5 en 6 van dit koninklijk besluit.

Art. 8.De bedoelde subsidie ten laste van de open kredieten op de algemene uitgavenbegroting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het programma 23-40-06 komt bovenop een andere financieringsbron die de aanvraag om communautaire ESF-steun in het kader van het betrokken project rechtvaardigt.

Art. 9.De vereffening van een subsidie uit hoofde van het programma 23-56-91 en, in bepaalde gevallen, van het programma 23-40-06 gebeurt in principe per schijf.

Art. 10.Het geheel of gedeeltelijk niet naleven van de bepalingen inzake het toekennen van een subsidie leidt tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de toegekende subsidie.

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

Art. 12.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^