Koninklijk Besluit van 15 juni 2006
gepubliceerd op 27 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35, 39, 58, 63, 100, 102 en 124 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006201866
pub.
27/06/2006
prom.
15/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35, 39, 58, 63, 100, 102 en 124 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003196 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006200596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende sociale vrede 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006200486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het protocol van sectoraal akkoord 2005-2006 sluiten0 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de artikelen 35, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 juni 1992, 2 oktober 1992, 27 december 1993, 30 november 2001, 28 februari 2003 en 16 februari 2004, 39, 58, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 2001 en 4 juli 2004, 63, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 juni 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016125 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 mei 2000 en 5 maart 2006, 100, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 1995, 102, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 mei 1993, en 124, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limb type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 sluiten;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 15 september 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financïen, gegeven op 6 december 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 31 januari 2006;

Gelet op advies 40.330/1 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2006, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 35 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 juni 1992, 2 oktober 1992, 27 december 1993, 30 november 2001, 28 februari 2003 en 16 februari 2004, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 35.Wordt toegelaten tot het recht op overbruggingsuitkeringen tijdens de duur van de deeltijdse leerplicht, de jongere die tijdelijk werkloos wordt gesteld in de zin van artikel 27, 2°. ».

Art. 2.Artikel 39 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3.Artikel 58, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.Artikel 63 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 juni 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016125 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 mei 2000 en 5 maart 2006, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 63.De jonge werknemer kan niet genieten van uitkeringen vóór de beëindiging van de voltijdse en van de deeltijdse leerplicht.

De jonge werknemer kan vóór de beëindiging van de voltijdse en de deeltijdse leerplicht evenwel overbruggingsuitkeringen genieten voor de uren van tijdelijke werkloosheid op voorwaarde dat hij onderwijs volgt met beperkt leerplan of een erkende deeltijdse vorming.

De overbruggingsuitkeringen worden slechts toegekend indien de jongere voor de beschouwde maand een getuigschrift van aanwezigheid toevoegt bij zijn controlekaart. De jongere is niet vergoedbaar op de dagen waarop hij volgens het getuigschrift ongewettigd afwezig is.".

Art. 5.Artikel 100, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De jonge werknemer bedoeld in artikel 36 geniet in geval van volledige werkloosheid eveneens het in het eerste lid bedoelde uitkeringsstelsel.".

Art. 6.Artikel 102 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 mei 1993, wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 124, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limb type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : A). c) wordt vervangen door de volgende bepaling : "c) indien hij 21 jaar is of ouder 21,37 EUR, 21,58 EUR vanaf 1 oktober 2006 en 22 EUR vanaf 1 oktober 2007.";

B). d) wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2006.

Art. 9.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003196 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006200596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende sociale vrede 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006200486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het protocol van sectoraal akkoord 2005-2006 sluiten0, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944; Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961;

Koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991;

Koninklijk besluit van 29 juni 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016125 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 juli 1992;

Koninklijk besluit van 2 oktober 1992, Belgisch Staatsblad van 10 oktober 1992;

Koninklijk besluit van 25 mei 1993, Belgisch Staatsblad van 28 mei 1993;

Koninklijk besluit van 27 december 1993, Belgisch Staatsblad van 31 december 1993;

Koninklijk besluit van 22 november 1995, Belgisch Staatsblad van 8 december 1995;

Koninklijk besluit van 14 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022424 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 juni 1999 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 2000 sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2000;

Koninklijk besluit van 27 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001012370 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de begrotingsbeslissingen voor het jaar 2001 sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 april 2001;

Koninklijk besluit van 30 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022932 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2002, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001016394 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016395 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 25/01/2002 numac 2001001142 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1987 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten en tegen derden die hulp verlenen aan sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 januari 2002;

Koninklijk besluit van 28 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003200065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004, voor wat de oudere werklozen betreft sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 maart 2003;

Koninklijk besluit van 16 februari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004022143 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2004, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen sluiten, Belgisch Staatsblad van 23 maart 2004;

Koninklijk besluit van 4 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004202052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de organisatie van de einde loopbaan type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004202043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de anciënniteit sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 juli 2004;

Koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limb type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 sluiten, Belgisch Staatsblad van 6 juni 2005;

Koninklijk besluit van 5 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003196 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006200596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende sociale vrede 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006200486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het protocol van sectoraal akkoord 2005-2006 sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^