Koninklijk Besluit van 15 juni 2006
gepubliceerd op 31 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006201881
pub.
31/07/2006
prom.
15/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Gent;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Gent Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (Overeenkomst geregistreerd op 24 januari 2006 onder het nummer 78235/CO/301.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de haven van Genten op de havenarbeiders, andere dan in vast dienstverband (losse havenarbeiders genaamd), die ze tewerkstellen.

Art. 2.De uitwerking van de bepalingen van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", laatst verlengd tot 31 maart 2005 bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2004, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt thans verlengd tot 31 maart 2007.

Art. 3.De uitwerking van artikel 4 van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, laatst gewijzigd en verlengd tot 31 maart 2005 bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2004, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, wordt thans verlengd tot 31 maart 2007.

Art. 4.Artikel 19 van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2004, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, wordt met ingang op 1 januari 2006 als volgt gewijzigd : "Het bedrag van de afscheidspremie per jaar ingeschreven in het contingent van de erkende havenarbeiders aan de haven van Gent, wordt jaarlijks vastgelegd volgens onderstaande modaliteiten : - voor alle loopbaanjaren tot en met 2005 : 150 pct. van het vigerende basisloon op 1 januari van het premiejaar; - voor alle loopbaanjaren vanaf 2006 tot het ogenblik van het vertrek : 200 pct. van het vigerende basisloon op 1 januari van het premiejaar. » .

Art. 5.In artikel 29 van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, laatst gewijzigd en verlengd tot 31 maart 2005 bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2004, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, wordt in de tweede en derde alinea de wijziging van het getal "veertien" door "acht" verlengd voor onbepaalde tijd.

Art. 6.In artikel 29, alinea 2 in fine worden de woorden "in de periode van 1 januari 2004 tot 31 maart 2005" geschrapt.

Art. 7.Behoudens de artikelen waarin het anders vermeld staat, heeft deze collectieve arbeidsovereenkomst uitwerking vanaf 1 april 2005.

De artikelen 2 en 3 worden afgesloten voor bepaalde duur en houden op van kracht te zijn op 1 april 2007.

De artikelen 4, 5 en 6 worden evenwel afgesloten voor onbepaalde tijd.

Elk van de partijen kan ze opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden die bij een ter post aangetekende brief wordt betekend aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de haven van Gent.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juni 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^