Koninklijk Besluit van 15 juni 2012
gepubliceerd op 02 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging het KB/WIB 92 met betrekking tot de afschaffing van de voorwaarde betreffende de registratie als aannemer

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003280
pub.
02/07/2012
prom.
15/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging het KB/WIB 92 met betrekking tot de afschaffing van de voorwaarde betreffende de registratie als aannemer (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 : - artikel 77, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 4 mei 1999 en 25 april 2007; - artikel 14524, § 1, zevende lid, gewijzigd bij de programmawet van 23 december 2009; - artikel 14525, achtste lid, ingevoegd bij de programmawet van 8 april 2003; - artikel 14530, achtste lid, ingevoegd bij de programmawet (I) van 27 december 2006; - artikel 14531, zesde en achtste lid, ingevoegd bij de programmawet (I) van 27 december 2006;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 juni 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris van Begroting van 1 juli 2011 Gelet op advies nr. 50.084/1/v van de Raad van State, gegeven op, 6 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 491 van het KB/WIB 92, vervangen bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 april 2010 en 14 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 2, eerste lid, wordt vervangen als volgt : « De dienstverrichtingen betreffende de in § 1 vermelde materiële vaste activa moeten worden verstrekt en gefactureerd aan de belastingplichtige.»; 2° in § 3, tweede lid, wordt het woord « geregistreerde » opgeheven.

Art. 2.In artikel 6311, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 10 september 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° A, 1° wordt vervangen als volgt : « de dienstverrichtingen die aan de basis liggen van de uitgaven worden verstrekt en gefactureerd aan de belastingplichtige »;2° in A, 3° en 4°, wordt telkens het woord « geregistreerde » opgeheven.

Art. 3.In artikel 6312, § 1, tweede lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 12 mei 2003, wordt het woord « geregistreerde » opgeheven.

Art. 4.In artikel 6314, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 28 februari 2007, wordt het woord « geregistreerde » opgeheven.

Art. 5.Artikel 6315, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 april 2010, wordt vervangen als volgt : « De dienstverrichtingen betreffende de uitgaven vermeld in het eerste lid moeten worden verstrekt en gefactureerd aan de belastingplichtige. ».

Art. 6.Artikel 6316, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 februari 2007, wordt vervangen als volgt : « De dienstverrichtingen betreffende de uitgaven vermeld in het eerste lid moeten worden verstrekt en gefactureerd aan de belastingplichtige. ».

Art. 7.In artikel 6317, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 februari 2007, wordt het woord « geregistreerde » opgeheven.

Art. 8.In de bijlage IIbis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 december 2002 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 2004, 1 september 2006, 11 december 2006, 27 januari 2009 en 12 juli 2009, wordt telkens het woord « geregistreerde » opgeheven.

Art. 9.In de bijlage IIter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 februari 2007, wordt telkens het woord « geregistreerde » opgeheven.

Art. 10.In de bijlage IIquater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 januari 2009, 6 april 2010 en 14 december 2010, wordt telkens het woord « geregistreerde » opgeheven.

Art. 11.Dit besluit is van toepassing op de werken uitgevoerd vanaf 1 januari 2011.

Art. 12.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (Publicatieblad van de Europese Unie van 27 december 2006). Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992.

Wet van 20 december 1995, Belgisch Staatsblad van 23 december 1995.

Wet van 4 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 12 juni 1999.

Programmawet van 8 april 2003, Belgisch Staatsblad van 17 april 2003.

Programmawet van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

Wet van 25 april 2007, Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007.

Programmawet van 23 december 2009, Belgisch Staatsblad van 30 december 2009.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

KB/WIB 92 - Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 20 december 2002, Belgisch Staatsblad van 28 december 2002.

Koninklijk besluit van 12 mei 2003, Belgisch Staatsblad van 20 juni 2003.

Koninklijk besluit van 23 juni 2004, Belgisch Staatsblad van 7 juli 2004.

Koninklijk besluit van 1 september 2006, Belgisch Staatsblad van 8 september 2006.

Koninklijk besluit van 11 december 2006, Belgisch Staatsblad van 18 december 2006.

Koninklijk besluit van 25 februari 2007, Belgisch Staatsblad van 2 maart 2007, ed.4.

Koninklijk besluit van 28 februari 2007, Belgisch Staatsblad van 12 maart 2007.

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2007, err. 26 oktober 2007, ed. 2, err. 12 november 2007.

Koninklijk besluit van 27 januari 2009, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009.

Koninklijk besluit van 12 juli 2009, Belgisch Staatsblad van 17 juli 2009, ed.2.

Koninklijk besluit van 6 april 2010, Belgisch Staatsblad van 13 april 2010.

Koninklijk besluit van 10 september 2010, Belgisch Staatsblad van 22 september 2010, err. 4 oktober 2010.

Koninklijk besluit van 14 december 2010, Belgisch Staatsblad van 24 december 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^