Koninklijk Besluit van 15 maart 2000
gepubliceerd op 18 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022266
pub.
18/07/2001
prom.
15/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, vervangen door de wet van 22 juli 1993;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid artikel 87;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het gemotiveerd advies van het Basisoverlegcomité, gegeven op 21 september 1998;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Financiën, gegeven op 28 oktober 1998;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, van 21 januari 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, van 17 december 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt vastgesteld als volgt : Administratief personeel Niveau 1 Administrateur-generaal . . . . . 1 Adjunct-administrateur-generaal . . . . . 1 Adviseur-generaal . . . . . 2 Informaticus-directeur . . . . . 3 Adviseur . . . . . 3 Adjunct-adviseur . . . . . 6 Informaticus . . . . . 12 Actuaris . . . . . 1 Vertaler-revisor . . . . . 1 Niveau 2+ Programmeringsanalist . . . . . 7 Eerstaanwezend directiesecretaris . . . . . 1 Programmeur . . . . . 11 Eerstaanwezend vertaler } Vertaler } . . . . . 1 Directiesecretaris . . . . . 1 Niveau 2 Bestuurschef . . . . . 4 Bestuursassistent . . . . . 10 Niveau 3 Klerk . . . . . 12 Niveau 4 Beambte . . . . . 2 Meesters-, vak- en dienstpersoneel Niveau 4 Geschoold arbeider . . . . . 1 Arbeider . . . . . 1

Art. 2.Het Informatica- en programmeringspersoneel in dienst genomen in toepassing van artikel 87 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, dat een van de hiernavermelde functies uitoefent, blokkeert hetzelfde aantal betrekkingen van programmeur, programmerings-analist, informaticus en van informaticus-directeur die voorkomen in artikel 1 van dit besluit : afdelingshoofd ontwikkeling functioneel analist organiek analist programmeur berichtenbeheerder methodoloog projectleider afdelingshoofd IT verantwoordelijke nieuwe informatietechnieken systeemarchitect LAN systeembeheerder WAN systeembeheerder MVS netwerkbeheeder LAN DBA exploitatieverantwoordelijke adjunct exploitatieverantwoordelijke operator logistieke medewerker rekencentrum afdelingshoofd veiligheid veiligheidsconsulent.

Een van de twee betrekkingen van adviseur-generaal wordt bovendien door de persoon belast met de functie van EDP-manager geblokkeerd.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^