Koninklijk Besluit van 15 maart 2001
gepubliceerd op 12 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022210
pub.
12/04/2001
prom.
15/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, inzonderheid op artikel 7, § 2, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, inzonderheid op artikel 8, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 april 1993, 15 januari 1999, 17 maart 1999 en 14 juli 2000;

Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten, gegeven op 5 februari 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 februari 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 6 februari 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de voorgestelde maatregelen op 1 juli 2001 in werking moeten treden en dat de informaticaprogramma's derhalve onmiddellijk moeten worden aangepast;

Overwegende dat, om budgettaire redenen, de voorgestelde maatregel in een eerste fase zal beperkt zijn tot de integratietegemoetkoming van categorieën 3 en 4;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 23 februari 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers op 9 februari 2001, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming worden tussen het derde en het vierde lid de volgende leden ingevoegd : « Wanneer de gehuwde gehandicapte of de gehandicapte die een huishouden vormt aanspraak kan maken op de tegemoetkoming bedoeld bij artikel 6, § 4, eerste lid, 3° en 4°, van de wet, en voor de berekening van deze tegemoetkoming, wordt het abattement van 60 000 BEF op de inkomsten van de echtgenoot of van de persoon met wie de gehandicapte een huishouden vormt verhoogd tot 700 000 BEF. Het bedrag van de tegemoetkomingen bedoeld bij artikel 6, § 4, eerste lid, 3° en 4°, van de wet wordt dan verminderd met de helft van de inkomsten van de echtgenoot of van de persoon met wie de gehandicapte een huishouden vormt, die dit abattement van 700 000 BEF overschrijden.

In de situaties bedoeld in het vorig lid gelden de maximumbedragen bedoeld in artikel 6bis van dit besluit enkel voor de inkomsten van de gehandicapte persoon. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001.

Art. 3.Onze minister bevoegd voor de maatschappelijke integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^