Koninklijk Besluit van 15 maart 2011
gepubliceerd op 21 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2011 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003111
pub.
21/03/2011
prom.
15/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2011 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 275, § 1;

Gelet op het KB/WIB 92 : - artikel 87, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 augustus 1993, 22 oktober 1993, 10 januari 1997, 20 mei 1997, 5 december 1997, 24 juni 1999, 15 december 2003, 23 januari 2004 en 14 april 2009; - artikel 88; - artikel 93, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 2007; - bijlage III, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 2011 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat dit besluit de verbetering van een wijzigingsbepaling betreft die van toepassing is op de vanaf 1 april 2011 betaalde of toegekende inkomsten; - dat het ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 februari 2011 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.Nummer 2.13 van de toepassingsregels van de voormelde bijlage III wordt aangevuld met een lid C, luidende : « C. In afwijking van de punten A en B zijn de wettelijke en extrawettelijke uitkeringen die worden betaald of toegekend aan tijdelijk werklozen zoals bedoeld in artikel 27, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 18,75 pct. (zonder vermindering). »

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 april 2011 betaalde of toegekende inkomsten.

Art. 3.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993.

Koninklijk besluit van 10 januari 1997, Belgisch Staatsblad van 11 februari 1997.

Koninklijk besluit van 20 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997.

Koninklijk besluit van 5 december 1997, Belgisch Staatsblad van 31 december 1997.

Koninklijk besluit van 24 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1999.

Koninklijk besluit van 15 december 2003, Belgisch Staatsblad van 23 december 2003 (2e uitgave).

Koninklijk besluit van 23 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 4 februari 2004 (2e uitgave).

Koninklijk besluit van 3 juni 2007, Belgisch Staatsblad van 14 juni 2007 (2e uitgave).

Koninklijk besluit van 7 december 2007, Belgisch Staatsblad van 17 december 2007.

Koninklijk besluit van 14 april 2009, Belgisch Staatsblad van 20 april 2009 (4e uitgave).

Koninklijk besluit van 1 december 2010, Belgisch Staatsblad van 10 december 2010.

Koninklijk besluit van 28 februari 2011, Belgisch Staatsblad van 7 maart 2011.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^