Koninklijk Besluit van 15 maart 2016
gepubliceerd op 21 april 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024073
pub.
21/04/2016
prom.
15/03/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024073

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


15 MAART 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/1999 pub. 23/01/1999 numac 1999022031 bron ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk sluiten tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op Verordening (EU) nr. 782/2013 van de Commissie van 14 augustus 2013 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de EU-milieukeur;

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 14sexiesdecies, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/1999 pub. 23/01/1999 numac 1999022031 bron ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk sluiten tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk;

Gelet op het advies van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, gegeven op 2 april 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juni 2015 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 13 juli 2015 ;

Gelet op advies 58.072/1 van de Raad van State, gegeven op 21 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 31-2 van de tabel;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu en de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/1999 pub. 23/01/1999 numac 1999022031 bron ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk sluiten tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juni 2003 en bij het koninklijk besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk sluiten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "of iedere hernieuwing van een aanvraag na herziening van de criteria," ingevoegd tussen het woord "keurmerk" en de woorden "wordt een";2° het tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Overeenkomstig bijlage III van Verordening (EG) Nr.66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur, wordt het bedrag van deze vergoeding vastgesteld op 2000 euro."; 3° artikel 1 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met twee leden, luidende: Voor kleine en middelgrote ondernemingen en marktdeelnemers in de ontwikkelingslanden wordt het bedrag van deze vergoeding vastgesteld op 600 euro. Voor micro-ondernemingen wordt het bedrag van deze vergoeding vastgesteld op 350 euro."

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "gestort of overgeschreven worden op een daartoe bestemde rekening" vervangen door de woorden "betaald worden aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten".

Art. 3.Het opschrift van hoofdstuk II van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk sluiten wordt hersteld als volgt: "Jaarlijkse vergoeding".

Art. 4.Artikel 4 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk sluiten, wordt hersteld als volgt: "

Art. 4.Iedere aanvrager die een keurmerk toegekend kreeg, wordt een jaarlijkse vergoeding aangerekend van 500 euro, te betalen binnen de dertig dagen na de datum van de toekenning van het keurmerk. De toekenning is opgeschort indien de jaarlijkse vergoeding niet is gestort binnen deze dertig dagen.

Voor kleine en middelgrote ondernemingen en marktdeelnemers in de ontwikkelingslanden wordt het bedrag van deze jaarlijkse vergoeding vastgesteld op 200 euro.

Voor micro-ondernemingen wordt er geen jaarlijkse vergoeding gevraagd.

De jaarlijkse vergoeding is verschuldigd voor elk jaar waarin het keurmerk wordt gebruikt, zelfs als de toekenning van het keurmerk wordt opgeschort of ingetrokken door de bevoegde instantie of als het gebruik van het keurmerk gestopt wordt door de aanvrager."

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk II/1 ingevoegd tussen de artikelen 4 en 5, luidende "Inspectie vergoeding".

Art. 6.Artikel 5 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk sluiten, wordt hersteld als volgt: "

Art. 5.Wanneer buiten de lidstaat waar de bevoegde instantie gevestigd is, controle ter plaatse nodig is, wordt de aanvrager de inspectiekosten, aangerekend. Deze kosten zijn de werkelijke kosten van de verplaatsing, het verblijf, de audit en de per diem."

Art. 7.De minister bevoegd voor Leefmilieu en de Minister bevoegd voor Economie, zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister voor Leefmilieu, M.C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^