Koninklijk Besluit van 15 mei 2001
gepubliceerd op 31 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 betreffende het misbruik van voorkennis over sommige financiële markten

bron
ministerie van financien
numac
2001003232
pub.
31/05/2001
prom.
15/05/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 betreffende het misbruik van voorkennis over sommige financiële markten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, inzonderheid op artikel 185, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 betreffende het misbruik van voorkennis over sommige financiële markten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 december 1996;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de uiterste hoogdringendheid;

Overwegende dat de verandering van de benaming besloten op 30 maart 2001 door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap EASDAQ in Nasdaq Europe een formeel verschil doet ontstaan met andere wettelijke teksten waarin verwezen wordt naar de vroegere benaming, Dat de rechtszekerheid vereist dat zo spoedig mogelijk wordt verwezennaar de nieuwe naam van de vennootschap en van de markten die door deze worden beheerd, Dat de voorgestelde wijzigingen zuiver formeel zijn en geenszins de gereglementeerde markten beïnvloeden die door de vennootschap worden beheerd;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 betreffende het misbruik van voorkennis over sommige financiële markten, gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 december 1996 word vervangen door de volgende tekst : « 3° Nasdaq Europe, opgericht en georganiseerd bij koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en de organisatie van Nasdaq, gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 mei 2001. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 maart 2001.

Art. 3.Onze Minister van Financiën wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^