Koninklijk Besluit van 15 mei 2001
gepubliceerd op 31 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van EASDAQ

bron
ministerie van financien
numac
2001003233
pub.
31/05/2001
prom.
15/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van EASDAQ


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten, gewijzigd bij richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, in het bijzonder artikel 3 en 31, gewijzigd bij de wetten van 30 januari 1996 en 10 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van EASDAQ, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 december 1999;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de uiterste hoogdringendheid;

Overwegende dat de verandering van de benaming besloten op 30 maart 2001 door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap EASDAQ in Nasdaq Europe een formeel verschil doet ontstaan met andere wettelijlke teksten waarin verwezen wordt naar de vroegere benaming, Dat de rechtszekerheid vereist dat zo spoedig mogelijk wordt verwezen naar de nieuwe naam van de vennootschap en van de markten die door deze worden beheerd, Dat de voorgestelde wijzigingen zuiver formeel zijn en geenszins de gereglementeerde markten beïnvloeden die door de vennootschap worden beheerd;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van EASDAQ wordt het woord « EASDAQ » vervangen door de woorden « Nasdaq Europe ».

Art. 2.In het koninklijk besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van EASDAQ, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 december 1999, het woord « EASDAQ » wordt telkens vervangen door de woorden « Nasdaq Europe ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 maart 2001.

Art. 4.Onze Minister van Financiën wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^